Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
aktualizacja

Zasiłek dla pracownika młodocianego

0
Podziel się:

"Jestem zatrudniony jako pracownik młodociany na umowę o pracę. W tym roku kończę szkołę zawodową, po której chciałbym zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny. Czy przysługuje mi jakikolwiek zasiłek?"

Zasiłek dla pracownika młodocianego
(Unsplash.com)

(C) goodluz - Fotolia.com /

"Jestem zatrudniony jako pracownik młodociany na umowę o pracę. W tym roku kończę szkołę zawodową, po której chciałbym zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny. Czy przysługuje mi jakikolwiek zasiłek?" - pyta internauta.

Odpowiada Marcin Karczewski, aplikant radcowski

Osobie bezrobotnej, która była dotychczas zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy. Zasiłek przysługuje bezrobotnemu jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Zasiłek zostanie przyznany bezrobotnemu jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych może otrzymać tylko osoba, która posiada status bezrobotnego. Taki status może uzyskać osoba, która spełnia łącznie wszystkie przesłanki wskazane w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która m.in. jest niezatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, ukończyła 18 lat i nie uczy się w szkole, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych lub gdy przystępuje do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych.

Wysokość zasiłku wynosi 823,60 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, w pozostałym okresie kwota zasiłku wynosi 646,70 zł miesięcznie. Bezrobotnemu którego łączny okres zatrudnienia uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80% wskazanych powyżej kwot. Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Należy mieć na uwadze, że pracodawca nie musi opłacać składki na Fundusz Pracy za pracownika młodocianego, którego podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2014 roku wynosi 1 680 zł (dla osób, które pierwszy raz podejmują pracę minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy wynosi 1 344 zł). Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie nauki zawodu jest zazwyczaj niższe od wskazanej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Pracownikowi młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje minimalne wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale i wynosi ono w pierwszym roku nauki nie mniej niż 4 proc., w drugim nie mniej niż 5 proc. oraz w trzecim nie mniej niż 6 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w pierwszym
kwartale 2014 roku wynosiło 3 895,31 zł co daje odpowiednio w pierwszym roku nauki 155,81 zł, w drugim 194,77 zł oraz w trzecim 233,72 zł.

W związku z powyższym, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy, łącznie przez okres co najmniej 365 dni nie osiągał Pan wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, to pomimo posiadania statusu osoby bezrobotnej nie będzie przysługiwał Panu zasiłek dla bezrobotnych. Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W okresie trwania ubezpieczenia młodocianemu pracownikowi przysługują świadczenia takie jak wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek macierzyński.

(AS)

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)