Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Wypowiedzenie faksem, mailem, kurierem... Kiedy jest skuteczne?

0
Podziel się

"Czy przesłanie wypowiedzenia faksem, bez potwierdzenia własnoręcznym podpisem jest zgodne z prawem?" - pyta internauta.

bEiebwDF
bEiebwDH

Zgodnie z brzmieniem art. 30 par. 1 kodeksu pracy wypowiedzenie jest jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną i może być złożone przez każdą ze stron stosunku pracy. Skutecznie i prawidłowo doręczone wypowiedzenie skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia - nawet, gdy pracownik odmówił podpisania dokumentu.

Kiedy wypowiedzenie jest doręczone skutecznie?

Przepisy kodeksu pracy nie regulują zasad doręczania pism rozwiązujących - zastosowanie znajdują tu przepisy kodeksu cywilnego dotyczące składania oświadczeń woli. Zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego, który na podstawie art. 300 kodeksu pracy znajduje zastosowanie do stosunków pracy, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Oświadczenie o wypowiedzeniu uznaje się więc za złożone z chwilą, gdy doszło do wiadomości pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią (art. 61 kc w zw. z art. 300 kp), nawet jeśli faktycznie tego nie uczynił (por. wyrok SN z 23 stycznia 1998 r., I PKN 501/97, OSNP 1999/1/15). Wypowiedzenie umowy jest skuteczne także wówczas, gdy pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia, nie podpisał go czy oświadczył, że nie zgadza się z jego treścią. Wystarczy, że pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie lub tylko usiłował tego dokonać - np. położył pismo przed pracownikiem i poprosił go o podpis potwierdzający, że dokument został wręczony.

bEiebwDN

Wypowiedzenie przesłane faksem

Wypowiedzenie można również przekazać pracownikowi faksem lub mailem. Doręczenie wypowiedzenia w ten sposób jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu do odwołania do sądu pracy, ale stanowi naruszenie art. 30 par. 3 kodeksu pracy, nakazującego pisemną formę wypowiedzenia (por. uchwała SN z 2 października 2002 r., III PZP 17/02, OSNP 2003/20/481). Pracownik może zatem dokonane w taki sposób wypowiedzenie skutecznie zaskarżyć.

bEiebwDO

Możliwe formy doręczenia wypowiedzenia

Wypowiedzenie można wręczyć pracownikowi także podczas bezpośredniej rozmowy. Jego skuteczność nie będzie zależna od tego, czy pracownik potwierdzi odbiór wypowiedzenia. Wypowiedzenie będzie skuteczne także wówczas, gdy pracownik odmówi pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia, a nawet gdy zniszczy wręczone mu wypowiedzenie. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, jak wspomniano wcześniej, ma bowiem miejsce także wtedy, gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli tego nie uczynił (por. wyrok SN z 16 kwietnia 1995 r., I PRN 2/95, OSNP 1995/18/229). W razie odmowy przyjęcia wypowiedzenia pracodawca nie musi już szukać innego sposobu jego doręczenia.

Natomiast kiedy pracownik nie przychodzi do pracy i nie ma możliwości bezpośredniego wręczenia mu wypowiedzenia, wówczas można je wysłać pocztą lub kurierem. Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma bowiem miejsce także wtedy, gdy pracownik, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej (por. wyrok SN z 11 grudnia 1996 r., I PKN 36/96, OSNAPiUS 1997/14/251).

Agata Małgorzata Zakrzewska

bEiebwDP
bEiebwEi
KOMENTARZE
(0)