Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Praca za granicą - zatrudnienie przez agencję

0
Podziel się

Praca za pośrednictwem agencji to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia w takich krajach jak Holandia czy Wielka Brytania. Nasi rodacy szukający zajęcia za granicą, korzystają też z usług biur działających na polskim rynku

bErLsIol

Praca za pośrednictwem agencji to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia w takich krajach jak Holandia czy Wielka Brytania. Nasi rodacy szukający zajęcia za granicą, korzystają też z usług biur działających na polskim rynku.

To najłatwiejszy sposób na znalezienie pierwszej pracy poza granicami Polski. Szczególnie, jeśli nie znasz za dobrze języka, a twoje doświadczenie zawodowe nie jest jeszcze zbyt bogate. Zacznij od szukania pracy za pośrednictwem agencji działających w Polsce. Są to nierzadko filie zagranicznych biur rekrutujące pracowników dla swoich rodzimych agencji. Najwięcej takich oddziałów mają w Polsce holenderskie biura. Osoby wyjeżdżające za ich pośrednictwem do pracy nie muszą się właściwie o nic martwić.

bErLsIon

Zanim jednak wyślesz swoją pierwszą aplikację, upewnij się na jakie stanowiska i w jakich krajach rekrutuje pracowników dane biuro. Następnie zapoznaj się z wymaganiami jakie muszą spełnić kandydaci odpowiadający na daną ofertę. Informacje te dostępne są przeważnie na stronach internetowych agencji. W razie wątpliwości zadzwoń i zapytaj o szczegóły. Zanim zaproszą cię na rozmowę kwalifikacyjną, przedstawiciele agencji przeprowadzą z tobą krótki telefoniczny wywiad, mający na celu sprawdzenie twoich umiejętności językowych.

Nie ograniczaj się tylko do kontaktu z agencjami działającymi na naszym rynku. W wielu zagranicznych biurach wśród personelu zajmującego się rekrutacją pracowników znajdują się też Polacy. Agencje są też dobrym miejscem na szukanie pracy dla osób przebywających już za granicą. Warto zawczasu przygotować listę z adresami takich biur w miejscowości, w której zamierzasz podjąć zatrudnienie. Praca za pośrednictwem agencji, oprócz wymiernych korzyści, wiąże się też z pewnymi niedogodnościami. Pracując np. dla takiego biura w Wielkiej Brytanii musisz się liczyć z przerwami w pracy. Pracodawca może zrezygnować z twoich usług niemal w każdej chwili. Nie masz też zagwarantowanej określonej liczby godzin pracy. Nie możesz też liczyć na szybkie przejście na kontrakt. Ograniczają to umowy zawarte pomiędzy agencją a pracodawcą. Biura pracy zabezpieczają się w ten sposób przed podkradaniem ludzi.

Certyfikat to nie wszystko

W Polsce działa prawie 4 tys. agencji zatrudnienia (dane na koniec 2012 roku) oferujących pracę w kraju i za granicą. Najwięcej w województwie mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim, najmniej w podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim.

bErLsIot

Wbrew powszechnemu przekonaniu, fakt wpisania biura pośrednictwa pracy do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) nie jest żadnym potwierdzeniem jego wiarygodności. Oznacza jedynie, że firma spełniła wymogi ustawy dotyczące rejestracji działalności, czyli złożyła wniosek i uiściła stosowną opłatę. To, że certyfikatu nie należy traktować jako świadectwa uczciwości, świadczy liczba cofniętych pozwoleń. W ubiegłym roku powstało 1122 nowych agencji, podczas gdy 680 zakończyło działalność lub zostało wykreślonych z rejestru agencji zatrudnienia.

W jaki sposób sprawdzić wiarygodność pośrednika, skoro certyfikat nie jest gwarantem jego uczciwości? Najlepiej zadzwonić do urzędu pracy właściwego dla siedziby agencji i zapytać, czy były na nią jakieś skargi. Inspekcja Pracy informuje urzędy o kontrolach przeprowadzanych w biurach zatrudnienia. Można się też zwrócić bezpośrednio do PIP.

bErLsIou

Jeśli Państwowa Inspekcja Pracy, w wyniku przeprowadzonej kontroli, wykaże w agencji nieprawidłowości, to może doprowadzić do odebrania pośrednikowi certyfikatu. Nie kończy to jednak sprawy. Agencje mogą odwołać się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z czego skrzętnie korzystają. Fakt ten pociąga za sobą obowiązek ponownego wpisania pośrednika do rejestru. Do czasu rozpatrzenia odwołania agencja może działać legalnie. Problem w tym, że sprawy te ciągną się miesiącami, a potencjalni klienci nie mają świadomości, że mogą mieć do czynienia z oszustami.

Recruitment Agency na Wyspach

Praca przez agencje to bardzo popularna forma zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że korzysta z niej tam około miliona osób. Najwięcej w branży budowlanej, spożywczej, gastronomicznej oraz w ochronie. Większość osób zatrudnionych w agencjach stanowią imigranci, wśród których dominują Polacy. Agencje ułatwiają naszym rodakom wejście na rynek pracy, co jest szczególnie istotne dla osób bez doświadczenia i dobrej znajomości języka angielskiego.

Na brytyjskim rynku działają tysiące agencji zatrudnienia, od tych najbardziej znanych, funkcjonujących w całej Europie, po lokalne biura mające siedziby w mniejszych miejscowościach. Takie agencje jak Addeco i Manpower szukają najczęściej pracowników wykwalifikowanych z dobrą znajomością języka angielskiego. Wysokie wymagania idą tu jednak w parze z dobrymi warunkami zatrudnienia. Korzystając z tak renomowanych biur masz gwarancję, że trafisz do wiarygodnego pracodawcy. Dużą renomą na Wyspach cieszą się też agencje Reed i Kelly Service. W Wielkiej Brytanii jest też wiele lokalnych biur ograniczających się swym zasięgiem do jednego miasta. Właśnie w takich agencjach można spotkać najwięcej ofert pracy dla imigrantów. Przykładem takiego biura jest Berry Recruitment z Harlow rekrutujące pracowników do tamtejszych fabryk.

bErLsIov

Osoby zainteresowane pracą za pośrednictwem agencji powinny zajrzeć na stronę www.agencycentral.co.uk. Znajdują się tam adresy setek biur zatrudnienia działających na Wyspach. Agencje te można selekcjonować według podziału na regiony, miasta, branże i zawody. Dzięki temu w szybki sposób dotrzesz do interesującego cię pracodawcy. Oprócz dokładnych adresów znajdziesz tam linki do stron internetowych poszczególnych biur. Na większości z nich znajdują się elektroniczne formularze umożliwiające rejestrację w agencji. Wystarczy wpisać tam swoje dane personalne i zostawić swój numer kontaktowy oraz adres e-mail. W ten sposób zgłosisz swoją gotowość do pracy bez wychodzenia z domu. Namiary na agencje w poszczególnych miastach znajdziesz też na stronie stowarzyszenia Recruitment & Employment Confederation (REC) www.rec.uk.com.

Agencje w Holandii

Praca przez agencje w Holandii oparta jest na systemie trzyfazowym. Im wyższa faza, tym więcej praw dla pracownika. Pozycja zatrudnionego rośnie proporcjonalnie do długości przepracowanego okresu i liczby podpisanych umów z tym samym biurem. System fazowy składa się z trzech poziomów A, B i C. W zależności od przepracowanego okresu i liczby kolejno podpisywanych umów z tą samą agencją, pracownik przechodzi z jednej fazy do drugiej. W ten sposób nabywa coraz większych uprawnień.

W fazie A pracownik tymczasowy zatrudniony jest w większości przypadków na podstawie umowy o pracę na wykonanie konkretnego zlecenia (np. zbiór owoców). Oznacza to, że po jej zakończeniu kontrakt z agencją automatycznie wygasa. W lepszej sytuacji są pracownicy w fazie B, z którymi biuro musi podpisać umowę na czas określony. Jest to bardzo korzystne w sytuacji, gdy skończy się praca. Jeśli stanie się to przed upływem wygaśnięcia kontraktu, agencja będzie musiała znaleźć pracownikowi nowe zajęcie. Do tego czasu zobowiązana jest wypłacać mu część wynagrodzenia. Proponowana praca powinna uwzględniać poprzednie stanowisko i płacę zatrudnionego. Odrzucenie oferty agencji jest równoznaczne z utratą prawa do wynagrodzenia. Podobne zasady odnoszą się do osób znajdujących się w fazie C.

bErLsIow

Zasady wynagradzania pracowników tymczasowych w Holandii określają przepisy układu ABU-CAO. Minimalna stawka, jaką musi otrzymać osoba zatrudniona przez agencje wynosi 8,48 euro brutto za godzinę. W wyjątkowych przypadkach (nie dłużej niż rok) może być ona niższa o 0,60 euro. Jako pracownik agencji skierowany do danej firmy masz szansę zarabiać tyle samo, co osoby zatrudnione u tego pracodawcy na stałe. Wystarczy, że przepracujesz dla niego powyżej 26 tygodni. Nie znaczy to jednak, że zostaniesz przez daną firmę zatrudniony. W dalszym ciągu będziesz pracował dla agencji. Na wynagrodzenie równe pracownikom etatowym masz szansę od samego początku, jeśli zgodzi się na to twoje biuro.

Uwaga! W Holandii działa około 6,5 tys. nielegalnych agencji zatrudnienia. Większość z nich rekrutuje pracowników w sektorze rolniczym i ogrodniczym. Aby ustrzec się przed nimi korzystaj z usług biur zrzeszonych w branżowych organizacjach VIA, ABU i NBBU. Osoby oszukane przez nieuczciwych pośredników w Holandii mogą zgłaszać przypadki naruszenia przepisów dzwoniąc pod specjalny numer polskiej infolinii 0800-7009.

Maciej Sibilak

Co powinna zawierać umowa z agencją

- nazwę i dane teleadresowe zagranicznego pracodawcy,
- okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne,
- warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia,
- zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego onania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,
- kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów,
- informacje o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy.

bErLsIoO
wiadomości
praca
KOMENTARZE
(0)