Money.pl Praca Wiadomości

Umowa o współpracy - co warto wiedzieć?

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
2015-06-12 10:57
Umowa o współpracy - co warto wiedzieć?
Fot. istockphoto
Umowa o współpracy - co warto wiedzieć?

Umowa o współpracę jako umowa nienazwana

Kodeks Cywilny nie zna pojęcia umowy o współpracę, jednakże dopuszczalność ukształtowania treści takiego stosunku prawnego następuje na podstawie art. 353?, czyli zasady swobody umów. Artykuł ten pozwala na modyfikację typowych umów prawa cywilnego i tworzenie osobnych umów nienazwanych. Jedną z nich jest właśnie umowa o współpracę. Stroną mogą w niej zawrzeć różnego rodzaju postanowienia, jednak ich cel i treść nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Istota umowy o współpracę

Zawarcie umowy o współpracę oznacza, iż strony dążą do osiągania wspólnych celów i współdziałania, w zakresie określonym w postanowieniach danego porozumienia. Ponadto, umowę o współpracy charakteryzuje także stosunek oparty na zaufaniu i lojalności partnerów, w szczególności do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, ciągłej współpracy oraz wykonywania zobowiązania w sposób fachowy i rzetelny (zob. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego Tom 9). Co do zasady, jeśli zamierzamy zawrzeć umowę w celu wykonania jednorazowego zamówienia to powinna być to umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Natomiast, w przypadku chęci podjęcia stałej i trwałej kooperacji z danym podmiotem, właściwa będzie umowa współpracy.

Umowa o współpracę nazywana jest także umową ramową. W tej postaci najczęściej korzystają z niej przedsiębiorcy, co pozwala na łatwiejsze rozliczenia oraz zaoszczędzenie dużej ilości czasu. W szczególności, określony przedsiębiorca nie musi wraz z nowym zleceniem podpisywać kolejnej umowy, wystarczy jedynie, iż złoży zamówienie. Jest ono doprecyzowaniem warunków zawartej umowy o współpracę.

Treść umowy o współpracę.

Umowa o współpracy tak jak każda umowa powinna zawierać podstawowe minimum i ewentualne dodatkowe postanowienia. W szczególności powinna określać datę zawarcia umowy; strony umowy, z zaznaczeniem czy umowa zawierana jest z osobą fizyczną, czy z przedsiębiorcą, a także osób reprezentujących wraz z podstawą umocowania i pełnymi danymi rejestrowymi; przedmiot umowy, czyli zakres usług, do których zobowiązuje się druga strona (przykładowo może to być współpraca przy realizacji koncertu, określająca obowiązki strony umowy w postaci wykonania konstrukcji sceny); czas trwania (określony lub nieokreślony), a także sposób jej wypowiedzenia lub rozwiązania; wynagrodzenie i sposób płatności; sposób postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy; kwestie związane z tajemnicą przedsiębiorstwa; postanowienia końcowe, dotyczące m.in. formy zmiany umowy oraz najważniejsze - podpisy stron. Ponadto, należy wskazać, iż postanowienia umowy o współpracę, tak jak i każdej innej umowy, powinny być sformułowane jasno i precyzyjnie, aby w przyszłości nie dochodziło do problemów związanych ze wskazaniem do wykonania jakich usług się zobowiązaliśmy.

Umowa współpracy z samozatrudnionym

Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest często jedną ze stron umowy o współpracy, ze względu na wynikające z tego korzyści. Przede wszystkim, w tym przypadku druga strona umowy nie musi odprowadzać należnych składek, a także rozliczać podatku dochodowego gdyż dokonuje tego samozatrudniony. Ponadto, nie jest wymagane kierowanie się regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy, co znacznie zmniejsza wydatki związane np.: z rozwiązaniem umowy, jednak wiąże się z niestabilnością zatrudnienia, co do zasady brakiem urlopów wypoczynkowych i mniejszą emeryturą dla samozatrudnionego. Z drugiej jednak strony, samozatrudniony wykazuje niższe opodatkowanie przychodów, niż w przypadku umowy o pracę czy zlecenia, uzyskanych z tytułu wystawionej faktury na rzecz kontrahenta-pracodawcy.

W przypadku zawierania umów o współpracę należy jednak uważać, gdyż, jak wcześniej wspomniano, umowa o współpracy nie może mieć na celu obejścia prawa poprzez zastępowanie umowy o pracę, umowami cywilnoprawnymi. W tym celu, wymagane jest precyzyjne sformułowanie treści i zobowiązań wynikających z takiej umowy.

Umowa o współpracy, a umowa o pracę

Należy wskazać, iż praca może być świadczona na podstawie umów cywilnoprawnych lub na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1999 roku, sygn. I PKN 432/99). Do umów cywilnoprawnych należy, w szczególności: umowa zlecenia, umowa o dzieło czy umowa o współpracę. W przypadku wykonywania pracy na tej podstawie nie jesteśmy pracownikami, co oznacza, iż nie będziemy stosować przepisów Kodeksu Pracy, a jedynie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podstawowa różnica między umowami cywilnoprawnymi, w tym umową o współpracy, a umową o pracę wynika z brzmienia art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który stanowi, iż przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Praca wykonywana na podstawie umowy o współpracę wykonywana jest samodzielnie, bez zwierzchnictwa zleceniodawcy. Należy zaznaczyć, iż brak zamieszczenia klauzuli osobistego świadczenia pracy w umowie, powoduje, iż nie jest możliwe zakwalifikowanie tej sytuacji jako stosunku pracy (zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1998 r., I PKN 416/98).

Niezwykle istotne jest wskazanie, iż nazwa umowy (np. umowa o współpracy) nie ma decydującego znaczenia dla oceny, czy jest to umowa o współpracy. Zawsze należy uznać, że jest to stosunek pracy, jeżeli praca jest wykonywana w warunkach określonych przez art. 22 Kodeksu Pracy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r.,sygn. I PKN 642/68).

W wielu przypadkach spotykamy się jednak z sytuacją, gdy zawarta przez strony umowa zawiera cechy charakterystyczne zarówno dla umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 września 1998 r., sygn. I PKN 334/98, dla ustalenia rodzaju stosunku prawnego decydująca jest kwestia wskazania, które elementy maja charakter przeważający. Jeśli występują one w takim samym nasileniu, decydujące znaczenie ma „ zgodny zamiar stron i cel umowy, który może być wyrażony także w nazwie umowy” (zob. Komentarz do Kodeksu Pracy, Jaśkowski K., 2015 oraz wyrok SN z dnia 14 czerwca 1998 r., I PKN 191/98).

Jeśli zawarliśmy umowę cywilnoprawną, przykładowo umowę o współpracy, mimo iż wykonywana przez nas praca posiada cechy stosunku pracy, przysługuje nam uprawnienie do wystąpienia do sądu pracy z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Dla sporów wynikłych między pracodawcą, a pracownikiem właściwy jest sąd pracy, natomiast dla stron umowy o współpracę właściwe są sądy cywilne. Konsekwencją ustalenia przez sąd istnienia stosunku pracy jest możliwość dochodzenia przez pracownika świadczeń, które przysługiwałyby mu na podstawie umowy pracę. Przykładowo, pracownik mógłby dochodzić roszczeń związanych z wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej, a także wyrównaniem wynagrodzenia, jeśli zarabiał on poniżej stawki minimalnej.

Należy jednakże wskazać, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2012 roku, sygn. I UK 90/12 „dopuszczalne jest także wykonywanie tych samych obowiązków zarówno w ramach zatrudnienia pracowniczego lub cywilnoprawnego o ile nie sprzeciwiają się temu inne okoliczności (art. 3531 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Zadecydować o podstawie zatrudnienia mogą strony umowy. Wynika z tego, że wola stron może zmienić podstawę zatrudnienia z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną”.

Autor:

adw. Anna Kasolik, apl. adw. Katarzyna Adamczyk

Kancelaria Prawna Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl

 
Re: Umowa o współpracy - co warto wiedzieć?

auraaaa / 109.196.50.* / 2019-02-15 12:34
Proszę o informację czy w rozumieniu prawa umowa współpracy jest umową zlecenie na podstawie akt. 750 kodeksu cywilnego ? Podpisałem umowę współpracy z agnecją w której warunek był iż w przeciągu 3 dni od daty wystawienia FV jestem zobowiązany założyć działalność gospodarczą. W tym czasie byłem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i jednocześnie zostałem wykreślony z powodu art. 750. Czy jest to uzasadnione działanie?. Zaznaczam że nie otrzymywałem wynagrodzenia iż jest ono prowizyjne i tak jak wyżej po wystawieniu fv jest mi przyznana premia za wykonane zlecenie, ale warunkiem jest założenie DG, której jeszcze nie założyłem.

Re: Umowa o współpracy - co warto wiedzieć?

ewa_mariusz12 / 2018-10-01 16:34
Co z wynagrodzeniem , czy zleceniodawcę obowiązuje minimalna stawka godzinowa ?

Re: Umowa o współpracy - co warto wiedzieć?

Emilia98765 / 185.112.117.* / 2018-08-15 18:45
Czy na podstawie umowy o współpracy "zamawiający" może starać się o sądowne odszkodowanie od "wykonawcy" za czas (odwołanych klientów), gdy "wykonawca" przebywa na zwolnieniu lekarskim, a "zamawiający" został o nim poinformowany?
Prawnicy "zamawiającego" powołują się na art. 734 i dalsze KC, a umowę o współpracę regulują przepisy zawarte od art. 353.
Umowa nie zawiera informacji na temat nie wykonania przedmiotu umowy zarówno przez "zamawiającego" jak i "wykonawcę". Jest jednak zapis : "W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego."

Re: Umowa o współpracy - co warto wiedzieć?

Jerzy 909 / 77.115.104.* / 2017-05-29 09:37
Czy przy umowie o współpracę można nie wypłacić wynagrodzenia ? gdy zleceniobiorca nie wykonał czynności zawartych w umowie
przy takim zapisie -
1. Zleceniobiorcy za wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem funkcji Prezesa przysługuje wynagrodzenie w wysokości 00 zł brutto miesięcznie
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest z dołu, co miesiąc, po otrzymaniu przez Zleceniodawcę faktury VAT wystawionej na koniec każdego miesiąca w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury.
 
szklarek / 2017-05-29 14:22
Miało być chyba "XX zł brutto" a nie "00 zł brutto".

Przy takim zapisie to nawet przy wykonaniu czynności, ale niedostarczeniu faktury byłoby zarządzanie gratisowe za dany miesiąc. Choć pojawiłby się wtedy problem uzyskania przez spółkę przychodu do rozpoznania i opodatkowania z tyt. nieodpłatnego świadczenia.

Na ogół takie umowy mają zapisy mówiące np. o procentowej dostępności np. 90% dni roboczych w ujęciu miesięcznym/kwartalnym. I np. zupełne niedotrzymanie tego limitu, np. długi wyjazd za granicę w sprawach prywatnych, bez zarządzania zdalnego - jak najbardziej byłoby podstawą niewystawienia faktury za dany miesiąc, a więc i braku wypłaty wynagrodzenia.

Re: Umowa o współpracy - co warto wiedzieć?

Anonimx1995 / 83.30.30.* / 2017-04-20 19:22
Jeśli nie jestem ubezpieczona przez firmę, która dała mi umowę o współpracy ma obowiązek mnie ubezpieczyć ? Jak wygląda wynagrodzenie ?
 
szklarek / 2017-05-07 18:56
Wynagrodzenie 'wygląda' z treści umowy,

Re: Umowa o współpracy - co warto wiedzieć?

Andrzej108 / 79.190.56.* / 2017-01-03 16:09
czy zlecenia mimo nie podpisania umowy mogą być rozliczane tak jak bym umowę podpisał ?
chodzi o to ze przy nowej umowie której jeszcze nie podpisałem jest nowy cennik za wykonane prace a zlecenia zostały zlecone i po wykonaniu pracy otrzymałem zlecenie z nowym numerem umowy
 
szklarek / 2017-01-03 19:22
Nie bardzo rozumiem, ale jest to pytanie chyba bardziej o to, czy umowa została zawarta w sposób 'dorozumiany'.
Jeśli jest to kolejna umowa z tym samym podmiotem, zawsze poza umową były stosowane jednorazowe zlecenia, cennik zleceń zmieniał się z każdą umową, wystawiono zlecenie mimo braku podpisu na nowej umowie- to moim zdaniem doszło do dorozumianego nowej umowy zawarcia a więc i akceptacji nowego cennika.

Re: Umowa o współpracy - co warto wiedzieć?

paoolka / 46.21.216.* / 2016-08-25 10:50
Czy po zakończonej współpracy dostanę świadectwo pracy? Proszę o jednoznaczną odpowiedź - czy właściciel firmy ma prawo wystawić mi świadectwo pracy za okres, w którym byłam zatrudniona na umowę o współpracy.
 
szklarek / 2016-08-25 11:40
Nie, bo jak jasno to zresztą napisano w artykule przewodnim do wątku - umową współpracy jest umową c-p, a nie o pracę.

Gdyby miała mieć ona charakter stosunku pracy- to powinno to jasno wynikać już z samej jej nazwy i mieć wszelkie konsekwencje formalno - prawne związane z zatrudnieniem w stosunku pracy. Takie jak m.in. teczka osobowa pracownika, badania wstępne, odpowiedni kod ubezpieczeń w ZUS, odpowiedni PIT 11, urlopy, wynagrodzenia chorobowe itd., itp. No i też św. pracy wtedy.

Re: Umowa o współpracy - co warto wiedzieć?

hans123 / 2016-06-10 14:28
A co z podatkiem od dochodów z takiej umowy ?
Która ze stron zobowiązana jest dokonać wpłaty podatku do fiskusa, jeśli żadna ze stron nie została w umowie do tego zobowiązana, a kwota umowy jest kwotą netto ?
 
szklarek / 2016-07-06 10:20
To dość oczywiste.

Jeśli umowa zawarta jest z osobą prowadzącą DG, to ona jest swoim płatnikiem ze swoich przychodów.
Jeśli nieprowadzącą- to niezależnie od charakteru umowy, płatnikiem jest druga strona jako pracodawca albo zleceniodawca albo zamawiający dzieło, a więc wypłacający wynagrodzenie.

Pomijam rzadką sytuację umowy pomiędzy dwiema osobami nieprowadzącycmi DG. Wtedy na gruncie PIT jest to przychód z innych źródeł, ten kto go uzyskuje jest płatnikiem.