Money.pl Praca Wiadomo軼i

安iadectwo pracy - obowi您ek wydania i tre嗆

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Pa雟twowa
 • Analiza
 • Badania i rozw鎩
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • In篡nieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kontrola jako軼i
 • Ksi璕owo嗆/Audyt/Podatki
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokre郵one
 • Nieruchomo軼i/Budownictwo
 • Obs逝ga klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdra瘸nie
 • Rolnictwo/Ochrona 鈔odowiska
 • Sprzeda
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Ubezpieczenia
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolno郵御kie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • 堯dzkie
 • ma這polskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • 郵御kie
 • 鈍i皻okrzyskie
 • warmi雟ko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dw鏂h tygodni
 • ostatniego miesi帷a
Wybierz zaznaczony
2015-06-09 15:04
安iadectwo pracy - obowi您ek wydania i tre嗆
Fot. Pixabay.com/Domena publiczna
安iadectwo pracy - obowi您ek wydania i tre嗆

Z momentem nawi您ania stosunku pracy zar闚no po stronie pracownika, jak i pracodawcy powstaje szereg wzajemnych obowi您k闚. Warto jednak pami皻a, i cz窷 obowi您k闚 pracodawcy otwiera si dopiero z chwil zako鎍zenia stosunku pracy. Jednym z takich obowi您k闚 jest obowi您ek wydanie pracownikowi 鈍iadectwa pracy. Regulacj prawn w zakresie 鈍iadectwa pracy zawiera art. 97 kodeksu pracy oraz rozporz康zenie w sprawie szczeg馧owej tre軼i 鈍iadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, wydane na podstawie delegacji art. 97 § 4 KP.

W pierwszej kolejno軼i podkre郵enia wymaga, i 鈍iadectwo pracy nie jest uznawane za dokument urz璠owy w rozumieniu art. 244 KPC, zawiera bowiem wy陰cznie o鈍iadczenie wiedzy. Stanowi dokument prywatny, o kt鏎ym mowa w art. 245 KPC, i jest wy陰cznie dowodem na to, 瞠 pracodawca podpisa o鈍iadczenie stanowi帷e tre嗆 tego 鈍iadectwa.

Kolejno wskaza nale篡, i obowi您ek sporz康zenia i wydania pracownikowi 鈍iadectwa pracy w przypadku rozwi您ania lub wyga郾i璚ia stosunku pracy powstaje z mocy prawa i aktualizuje si w chwili zako鎍zenia stosunku pracy.

安iadectwo pracy powinno zosta wydane niezw這cznie, przy czym jego wydanie nie mo瞠 by uzale積ione od uprzedniego rozliczenia si pracownika z pracodawc. Oznacza to, 瞠 pracodawca powinien bezwzgl璠nie wyda pracownikowi 鈍iadectwo pracy w dniu rozwi您ania lub wyga郾i璚ia stosunku pracy. Pracodawca nie mo瞠 by zatem usprawiedliwiony 瘸dn okoliczno軼i, je瞠li op騧ni si z wydaniem tego dokumentu, ani nie mo瞠 uzale積ia jego wydania od uprzedniego rozliczenia si pracownika, np. z tytu逝 delegacji s逝瘺owej, posiadanego s逝瘺owego telefonu kom鏎kowego czy pobranej odzie篡 roboczej lub ochronnej itp. W judykaturze podkre郵one zosta這, i pracodawcy nie t逝maczy nawet posiadanie roszczenia wobec by貫go pracownika z tytu逝 niedope軟ienia obowi您k闚 z zako鎍zonego stosunku pracy. Podobnie uzale積ienie wydania 鈍iadectwa pracy od rozliczenia si pracownika z zak豉dem pracy, w szczeg鏊no軼i od zdania mieszkania s逝瘺owego, jest bezprawne, albowiem narusza art. 97 KP (por. wyr. OSPiUS w Warszawie z 17.12.1976 r., I P 1583/76, S. Prac. 1977, Nr 6, s. 37).

Pracodawca czyni zado嗆 obowi您kowi niezw這cznego wydania 鈍iadectwa pracy, gdy wr璚za 鈍iadectwo pracy pracownikowi w miejscu jego dotychczasowego zatrudnienia. W przypadku gdy jest to niemo磧iwe lub utrudnione, 鈍iadectwo pracy pracodawca powinien przesy豉 do znanego mu miejsca pobytu pracownika najwcze郾iej, jak tylko mo瞠 to - w konkretnej sytuacji faktycznej - nast徙i (uchw. SN z 28.9.1976 r., I PZP 41/76). Regulacj w tym wzgl璠zie wprowadza rozporz康zenie w sprawie szczeg馧owej tre軼i 鈍iadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, zgodnie z kt鏎ym pracodawca wydaje 鈍iadectwo pracy bezpo鈔ednio pracownikowi albo osobie upowa積ionej przez pracownika na pi鄉ie - w dniu, w kt鏎ym nast瘼uje rozwi您anie lub wyga郾i璚ie stosunku pracy. Je瞠li natomiast wydanie 鈍iadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upowa積ionej nie jest mo磧iwe, pracodawca - nie p騧niej ni w ci庵u 7 dni od ustania stosunku pracy - przesy豉 鈍iadectwo pracownikowi albo osobie upowa積ionej za po鈔ednictwem poczty lub dor璚za w inny spos鏏.

Zasad przy tym jest, i 鈍iadectwo pracy wydawane jest bez wniosku w tym przedmiocie. Wyj徠kiem jest sytuacja opisana w § 11-13 art. 97 KP. W art. 97 § 11 KP wprowadzono mo磧iwo嗆 wydania jednego zbiorczego 鈍iadectwa pracy, gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o prac na okres pr鏏ny, umowy o prac na czas okre郵ony lub umowy o prac na czas wykonania okre郵onej pracy. Pracodawca jest w takim przypadku obowi您any wyda pracownikowi 鈍iadectwo pracy obejmuj帷e zako鎍zone okresy zatrudnienia na podstawie takich um闚, zawartych w okresie 24 miesi璚y, poczynaj帷 od zawarcia pierwszej z tych um闚. Na gruncie tego przepisu przyjmuje si zasad, zgodnie z kt鏎 je瞠li pracownik nie 膨da wydania 鈍iadectwa pracy po zako鎍zeniu umowy terminowej i istnieje prawdopodobie雟two jego ponownego zatrudnienia, to do ko鎍a okresu 24 miesi璚y od zawarcia pierwszej umowy pracodawca zwolniony jest z obowi您ku wydania 鈍iadectwa pracy.

Zawarto嗆 鈍iadectwa pracy mo積a podzieli na dwa rodzaje informacji, tj. te, kt鏎e pracodawca:

 1. ma obowi您ek zamie軼i w 鈍iadectwie pracy,
 2. ma obowi您ek zamie軼i w 鈍iadectwie pracy, je瞠li pracownik wyst瘼uje z takim 膨daniem.

W kontek軼ie powy窺zego wskaza nale篡, i pracodawca ma obowi您ek podania przede wszystkim okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwi您ania albo okoliczno軼i wyga郾i璚ia stosunku pracy, a tak瞠 innych informacji niezb璠nych do ustalenia uprawnie pracowniczych i uprawnie z ubezpieczenia spo貫cznego. Ponadto, w 鈍iadectwie pracy zamieszcza si wzmiank o zaj璚iu wynagrodzenia za prac w my郵 przepis闚 o post瘼owaniu egzekucyjnym. Niekt鏎e informacje pracodawca ma obowi您ek umie軼i tylko na 膨danie pracownika - o wysoko軼i i sk豉dnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Je瞠li pracownik uwa瘸, 瞠 wydane mu 鈍iadectwo pracy zawiera nieprawdziwe lub niepe軟e informacje, mo瞠 wyst徙i do pracodawcy o sprostowanie tego 鈍iadectwa. Roszczenie pracownika w tym zakresie organiczne jest terminem 7 dni od dnia otrzymania 鈍iadectwa. Pracodawca ma obowi您ek zamieszczone w 鈍iadectwie pracy pouczenia co do trybu sprostowania.

Pracodawca powinien zawiadomi pracownika na pi鄉ie o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku o sprostowanie 鈍iadectwa pracy w ci庵u 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Je瞠li za uwzgl璠nienia wniosku pracownika, to powinien wyda pracownikowi w tym terminie nowe 鈍iadectwo.

W razie nieuwzgl璠nienia przez pracodawc wniosku o sprostowanie 鈍iadectwa, pracownikowi przys逝guje w ci庵u 7 dni od dnia zawiadomienia o odmowie sprostowania 鈍iadectwa pracy, prawo wyst徙ienia z 膨daniem jego sprostowania do s康u pracy.

W przypadku uwzgl璠nienia przez s康 pracy pow鏚ztwa pracownika, pracodawca jest obowi您any wyda niezw這cznie nowe 鈍iadectwo pracy, nie p騧niej jednak ni w ci庵u 3 dni od dnia uprawomocnienia si. W dniu wydania pracownikowi nowego 鈍iadectwa pracy, pracodawca obowi您any jest usun望 z akt osobowych oraz zniszczy poprzednio wydane 鈍iadectwo pracy.

Analizuj帷 stosowanie obowi您ku wydania pracownikowi 鈍iadectwa pracy po zako鎍zeniu stosunku pracy wskaza nale篡, i w praktyce zdarza si, i pracodawca rozstaj帷y si z pracownikiem w sporze, ignoruje obowi您ek, jaki nak豉da na niego norma wyra穎na w art. 95 kp. Nie wywi您anie si przez pracodawc z obowi您ku wydania 鈍iadectwa pracy narazi go mo瞠 na odpowiedzialno嗆 odszkodowawcz unormowan w art. 99 kp, kt鏎a mo瞠 by dla niego dotkliwa w skutkach. Zgodnie z dyspozycj przywo豉nego artyku逝 pracownikowi przys逝guje roszczenie o naprawienie szkody wyrz康zonej przez pracodawc wskutek niewydania w terminie lub wydania niew豉軼iwego 鈍iadectwa pracy. Roszczenie to obejmuje odszkodowanie w wysoko軼i wynagrodzenia za okres przebywania bez pracy z powodu niewydania 鈍iadectwa, nie d逝窺zy jednak ni 6 tygodni. Przy czym z uwagi fakt, i kodeks pracy przewiduje stosowny tryb sprostowania 鈍iadectwa pracy, inicjowany na wniosek pracownika, to pracownik ma obowi您ek sprawdzi otrzymane 鈍iadectwo pracy i kwestionowa zawarte w nim wadliwo軼i. Rzecz jasna, 瞠 nie zwalnia to pracodawcy z obowi您ku zgodnego z prawem ukszta速owania tre軼i 鈍iadectwa. Je郵i jednak ujawni si wadliwo嗆 鈍iadectwa pracownik, kt鏎y 鈍iadectwa nie kwestionowa, musi - wsp鏊nie z pracodawc - ponie嗆 konsekwencje owej wadliwo軼i (I PK 198/10 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 05-07-2011). Okoliczno嗆 za taka mo瞠 w konkretnej sytuacji by interpretowana, jako przyczynienie si do szkody.

Autor:

adw. Anna Kasolik, apl. adw. Katarzyna Adamczyk

Kancelaria Prawna Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl