Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Aneks do umowy. Jak wygląda wzór takiego dokumentu?

0
Podziel się:

W przypadku zmian, które zachodzą w umowie, a nie byliśmy w stanie ich przewidzieć na początku, warto przygotować aneks do umowy. Jak taki dokument wygląda? Przedstawiamy wzór aneksu do umowy.

W aneksie do umowy zawiera się zmiany wprowadzane do oryginalnej umowy
W aneksie do umowy zawiera się zmiany wprowadzane do oryginalnej umowy
bEUsdcHV

Jak przygotować aneks do umowy?

Forma przygotowania aneksu określona jest często już w samej umowie. Najczęściej ustala się zapis, że wszelkie zmiany muszą mieć formę pisemną. Jeśli takie ograniczenie istnieje, aneksu nie da się skutecznie zawrzeć w formie ustnej. Jeśli umowa jest sporządzona w formie aktu notarialnego, to w ten sam sposób trzeba przygotować aneks do umowy. Warto pamiętać, że* aneks w formie aktu notarialnego* można zawrzeć zawsze. Nawet gdy umowa została sporządzona w tzw. zwykłej formie pisemnej. Wszystko dlatego, że akt notarialny jest określany jako szczególny rodzaj formy pisemnej.

Co ulega zmianie, gdy sporządzamy aneks do umowy ?

Aneks może zmienić praktycznie każdy punkt umowy. Może uchylać określone ustalenia lub dodawać nowe. Poprzez aneks możliwe jest np. unieważnienie jakiegoś zakresu pracy, przedłużyć czas trwania tej umowy lub zmienić określone warunki.

bEUsdcHX

Poniżej wzór aneksu do umowy

Aneks nr ..............................

(nr aneksu)

bEUsdcId

z dnia..........................................

(data sporządzenia aneksu)

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy nr .................................... zawartej

(nr umowy, której dotyczy aneks)

bEUsdcIe

dnia ............................ w ........................................ której przedmiotem jest ...............................

(data podpisania umowy) (miejscowość)

...............................................................................................................................

(określenie przedmiotu umowy)

bEUsdcIf

pomiędzy:

...............................................................................................................................

........................................................................ zwanym dalej "........................................”

a

bEUsdcIg

...............................................................................................................................

........................................................................ zwanym dalej "........................................”

I. Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy nr ...........................................

(nr umowy, której dotyczy aneks)

następujące zmiany:

  1. Określoną w § ...... pkt. ...... treść: .............................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

zastępuje się treścią ...................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

  1. Dodaje się do umowy § ...... w brzmieniu:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Aneks sporządzono w ................... (liczba) jednobrzmiących egzemplarzach po .................. (liczba) dla każdej ze stron.

| ______ (podpis) | ______ (podpis) |
| --- | --- |

bEUsdcIy
KOMENTARZE
(0)