Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Zakaz konkurencji w czasie pracy

0
Podziel się:

Formularz umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Zakaz konkurencji w czasie pracy
bFezPaFx

[

ZAKAZ KONKURENCJI W CZASIE PRACY W PLIKU .PDF ]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/20884/zakaz_konkurencji_w_czasie_pracy.pdf )

bFezPaFz

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

zawarta w dniu ......... (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy) ...... pomiędzy:

PRACODAWCĄ:

.............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ........................................

bFezPaFF

reprezentowaną przez: ......... (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)
.........

a PRACOWNIKIEM: ......... (imię i nazwisko pracownika) ......... zam. w ......... (adres zamieszkania pracownika) .........
§ 1

Strony umowy oświadczają, że łączy je stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu ......... (data zawarcia umowy o pracę) .........

§ 2

bFezPaFG

Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie praw i obowiązków Pracownika i Pracodawcy w zakresie dotyczącym prowadzenia przez Pracownika działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy.

§ 3

1. Pracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę w szczególności:1
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Działalność, o której mowa w ustępie poprzedzającym, ma charakter konkurencyjny, jeżeli jej zakres obejmuje działalność pokrywającą się z zakresem przedmiotu przedsiębiorstwa Pracodawcy, określonym w dokumentach statutowych Pracodawcy.
3. W razie wątpliwości, czy dane czynności stanowią działalność konkurencyjną, Pracodawca na wniosek Pracownika wydaje pisemną opinię w tym przedmiocie.

§ 4

bFezPaFH

1. W razie niewykonywania przez Pracownika obowiązków określonych w § 11 niniejszej umowy, Pracodawca może dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych w art. 114 -122 kodeksu pracy.
2. Niezależnie od odpowiedzialności materialnej, określonej w ust. 1, Pracodawca może zastosować wobec Pracownika naruszającego postanowienia umowy odpowiedzialność porządkową, wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia z winy Pracownika.

§ 5

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| ............................. PRACODAWCA | .......................... PRACOWNIK |
| --- | --- |

bFezPaFI

1 należy wpisać czynności, które stanowią działalność konkurencyjną, mogą to być np. - pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy; - podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny lub cudzy rachunek, jeżeli jest ona konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę; - występowanie w imieniu podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Pracodawcy w szczególności w charakterze agentów, pełnomocników lub prokurentów; - świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę lub na jakiejkolwiek innej podstawie (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług) na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy; - pełnienie funkcji w organach podmiotów, w tym funkcji doradczych w podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Pracodawcy

bFezPaGa
wiadomości
praca
rynek pracy
KOMENTARZE
(0)