Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Zakaz konkurencji - po ustaniu pracy

0
Podziel się:

Formularz umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Zakaz konkurencji - po ustaniu pracy
bFgmOWdN

[

ZAKAZ KONKURENCJI PO USTANIU PRACY W PLIKU .PDF ]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/20979/zakaz_konkurencji_-_po_ustaniu_pracy.pdf )

bFgmOWdP

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY

zawarta w dniu ......... (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy).......... pomiędzy:

PRACODAWCĄ:

............................................ (pełna nazwa i adres pracodawcy) .............................................

bFgmOWdV

reprezentowaną przez: ......... (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)
.........

a PRACOWNIKIEM: ......... (imię i nazwisko pracownika) ......... zam. w ......... (adres zamieszkania pracownika) .........
§ 1

Strony umowy oświadczają, że łączy je stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu ......... (data zawarcia umowy o pracę) .........

§ 2

bFgmOWdW

Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie praw i obowiązków Pracownika i Pracodawcy w zakresie dotyczącym prowadzenia przez Pracownika działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy po ustaniu stosunku pracy.

§ 3

1. Pracownik zobowiązuje się po ustaniu stosunku pracy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę w szczególności:1
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Działalność, o której mowa w ustępie poprzedzającym, ma charakter konkurencyjny, jeżeli jej zakres obejmuje działalność pokrywającą się z zakresem przedmiotu przedsiębiorstwa Pracodawcy, określonym w dokumentach statutowych Pracodawcy.
3. W razie wątpliwości, czy dane czynności stanowią działalność konkurencyjną, Pracodawca na wniosek Pracownika wydaje pisemną opinię w tym przedmiocie.

§ 4

bFgmOWdX

Zakaz konkurencji, określony w § 3 niniejszej umowy obowiązywać będzie Pracownika przez okres ......... (długość trwania zakazu konkurencji) ......... od dnia ustania stosunku pracy.

§ 5

1. Pracownikowi przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji określonego w §3 niniejszej umowy, odszkodowanie w wysokości ....................................2 % wynagrodzenia otrzymanego przez Pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
2. Odszkodowanie będzie wypłacone w równych miesięcznych ratach, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego trwania zakazu.3

§ 6

bFgmOWdY

1. Pracownik zobowiązuje się zapłacić Pracodawcy tytułem kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji określonego w § 3 niniejszej umowy kwotę ........................ zł (słownie:..................................)
2. Pracodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 7

W razie wcześniejszego ustania przyczyn uzasadniających istnienie zakazu określonego w § 3 niniejszej umowy, o czym Pracodawca zobowiązuje się zawiadomić Pracownika, umowa wygasa i strony od tego momentu zwolnione są od wzajemnych świadczeń.

§ 8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| ............................. PRACODAWCA | .......................... PRACOWNIK |
| --- | --- |


1 należy wpisać czynności, które stanowią działalność konkurencyjną, mogą to być np.
- pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy;
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny lub cudzy rachunek, jeżeli jest ona konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę;
- występowanie w imieniu podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Pracodawcy w szczególności w charakterze agentów, pełnomocników lub prokurentów;
- świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę lub na jakiejkolwiek innej podstawie (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług) na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy;
- pełnienie funkcji w organach podmiotów, w tym funkcji doradczych w podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Pracodawcy
2 należy wskazać wysokość odszkodowania, z tym, że zgodnie z art. 1012 Kodeksu pracy nie może być ono niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu.
3 pracodawca może albo wypłacić pełną kwotę odszkodowania przy zawarciu umowy albo zgodnie z art. 1012 Kodeksu pracy, może wypłacać odszkodowanie w miesięcznych ratach.

bFgmOWeq
wiadomości
praca
rynek pracy
KOMENTARZE
(0)