Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Wynagrodzenie za urlop - jakie składniki uwzględnić?

0
Podziel się:

Wyliczenie wynagrodzenia za urlop może czasami sprawiać kłopoty szczególnie wtedy, gdy pracownikowi przysługują niektóre elementy wynagrodzenia w zmiennych wysokościach.

bFfDwnLp

Wyliczenie wynagrodzenia za urlop może czasami sprawiać kłopoty szczególnie wtedy, gdy pracownikowi przysługują niektóre elementy wynagrodzenia w zmiennych wysokościach. Szczegółowe zasady wyliczenia wynagrodzenia za urlop są określone w par 7 do 11 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.) Po pierwsze składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Przykładem takich stałych elementów wynagrodzenia są wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i premia regulaminowa, które pracownik otrzymuje w stałej wysokości bez względu na fakt korzystania z urlopu, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP o ile ich wysokość jest niezmienna.

bFfDwnLr

Uwaga na premie

W umowie o pracę pracownik ma zapisane iż co miesiąc przysługuje mu premia uznaniowa w wysokości wynikającej z każdorazowej decyzji kierownika jednostki. Takich premii nie uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop ponieważ jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 17/00 - premia uznaniowa ma charakter fakultatywny. Jej przyznanie zależy od swobodnego uznania pracodawcy i pracownikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę tego rodzaju premii. Zatem nie jest ona uwzględniana w wynagrodzeniu urlopowym.

W przypadku gdy pracownik otrzymał także zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, należy je uwzględnić przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej mu w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (a w razie znacznego wahania ich wysokości w okresie 12 miesięcy).

Do zmiennych składników wynagrodzenia zalicza się w szczególności dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w godzinach nocnych.

bFfDwnLx

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.)

bFfDwnLS
KOMENTARZE
(0)