Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Umowa-zlecenie

0
Podziel się:

Będzesz zleceniodawcą lub zleceniobiorcą? Ściągnij formularz umowy zlecenia

[

UMOWA ZLECENIE W PLIKU .PDF ]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/20883/umowa_zlecenie.pdf )

UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu ..................................... (data zawarcia umowy) r. w ........ (miejsce zawarcia umowy) ......... pomiędzy:

................................. (nazwa i adres Zleceniodawcy) .................................,

reprezentowanym przez:

................................ (imię i nazwisko Zleceniodawcę lub osoby reprezentującej Zleceniodawcę albo pełnomocnika)
....................

zwanym dalej Zleceniodawcą, a

........... (imię i nazwisko Zleceniobiorcy) ........ zamieszkałym w ........................... (adres Zleceniobiorcy) ..........................,

zwanym dalej Zleceniobiorca.

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
.....................................................................................................................................
2. Zleceniobiorca nie ma prawa powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 2

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenia w wysokości ......................... (....................................) zł brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zleceniodawcę.
3. Wynagrodzenie zostanie wpłacone przelewem na następujący rachunek bankowy:
.....................................................................................................................................

§ 3

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ...........................1
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem ........... (podać długość okresu wypowiedzenia) ....... okresu wypowiedzenia.

§ 4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, spór rozstrzyga sąd powszechny w ...........................................................

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8

Umowę spisano w ............. jednobrzmiących egzemplarzach po ............. dla każdej ze stron.

| ............................. ZLECENIODAWCA | .......................... ZLECENIOBIORCA |
| --- | --- |


1 do wyboru:
- na czas nieoznaczony
- na czas oznaczony od dnia ...................... do dnia ........................

wiadomości
praca
rynek pracy
KOMENTARZE
(0)