Money.pl Praca Poradniki

Umowa-zlecenie

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Agencje doradztwa personalnego
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
2004-05-13 11:33
Umowa-zlecenie


pdf_20x20.gifUMOWA ZLECENIE W PLIKU .PDF

UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu ..................................... (data zawarcia umowy) r. w ........ (miejsce zawarcia umowy) ......... pomiędzy:

................................. (nazwa i adres Zleceniodawcy) .................................,

reprezentowanym przez:

................................ (imię i nazwisko Zleceniodawcę lub osoby reprezentującej Zleceniodawcę albo pełnomocnika) ....................

zwanym dalej Zleceniodawcą, a

........... (imię i nazwisko Zleceniobiorcy) ........ zamieszkałym w ........................... (adres Zleceniobiorcy) ..........................,

zwanym dalej Zleceniobiorca.


§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
.....................................................................................................................................
2. Zleceniobiorca nie ma prawa powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 2

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenia w wysokości ......................... (....................................) zł brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zleceniodawcę.
3. Wynagrodzenie zostanie wpłacone przelewem na następujący rachunek bankowy:
.....................................................................................................................................

§ 3

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ...........................1
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem ........... (podać długość okresu wypowiedzenia) ....... okresu wypowiedzenia.

§ 4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, spór rozstrzyga sąd powszechny w ...........................................................

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8

Umowę spisano w ............. jednobrzmiących egzemplarzach po ............. dla każdej ze stron..............................
ZLECENIODAWCA
..........................
ZLECENIOBIORCA1 do wyboru:
- na czas nieoznaczony
- na czas oznaczony od dnia ...................... do dnia ........................

WP
Tagi: podwyżki, praca, rynek pracy, wiadomości, urlop, kodeks