Money.pl Praca Poradniki

Umowa o pracę

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Agencje doradztwa personalnego
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
2004-05-13 11:22
Umowa o pracę


pdf_20x20.gifUMOWA O PRACE W PLIKU .PDF

.......................................................
(pieczątka pracodawcy)
.......................................................
(REGON - EKD)



UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu ......... (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy) .......... pomiędzy:

PRACODAWCĄ:

............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ......... (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy) .........

a PRACOWNIKIEM: ......... (imię i nazwisko pracownika) ......... zam. w ......... (adres zamieszkania pracownika) .........
§ 1

1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku .............................................
w wymiarze ......... (wymiar czasu pracy, np. pełen, 1/2, 3/4, itp.) ......... etatu.
2. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem.
3. Miejscem wykonywania pracy jest ......... (miejsce wykonywania pracy, np. Opole, cały kraj, siedziba pracodawcy, itp.) .........

§ 2

Umowa zostaje zawarta na ......................................................................................1

§ 3

Dniem rozpoczęcia pracy jest ................................... (data rozpoczęcia pracy) ..............................

§ 4

1. Wynagrodzenie za pracę płatne jest w sposób i na warunkach określonych w regulaminie wynagradzania Pracodawcy.
2. Pracownikowi przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości:
a) płaca zasadnicza: ....................................... zł brutto (słownie: ...........................);
b) ...................................................................................................................................2
3. Pracodawca może przyznać Pracownikowi premię uznaniową.

§ 5

1. Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym i organizacyjnym, o których dowiedział się w związku lub przy okazji wykonywania powierzonych mu obowiązków.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje w szczególności kopiowanie, wykorzystanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie, zbywanie i wydawanie osobom trzecim informacji i materiałów, o których mowa w punktach poprzedzających, bez uprzedniej zgody Pracodawcy wyrażonej w formie pisemnej.

§ 6

1. Pracownik za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków ponosi odpowiedzialność porządkową na zasadach określonych w przepisach prawa pracy.
2. Niezależnie od odpowiedzialności porządkowej, Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w przepisach prawa pracy w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządziło szkodę majątkową Pracodawcy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



.............................
PRACODAWCA
..........................
PRACOWNIK



1 do wyboru:
      - czas nie określony;
      - czas określony od dnia .......................... do dnia ......................;
      - czas wykonywania określonej pracy;
      - okres próbny od dnia ............................. do dnia ...................... - należy pamiętać, że okres próbny nie może przekroczyć 3 miesięcy;
2 pracodawca, oprócz płacy zasadniczej, może przyznać pracownikowi także inne składniki wynagrodzenia, np. premię miesięczną w stałej wysokości lub w wysokości uzależnionej od uzyskanych przez pracownika wyników pracy, premię kwartalną w stałej wysokości lub w wysokości uzależnionej od uzyskanych przez pracownika wyników pracy, wynagrodzenie prowizyjne, itp.

WP
Tagi: podwyżki, praca, rynek pracy, wiadomości, urlop, kodeks