Money.pl Praca Poradniki

Umowa o dzieło

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Agencje doradztwa personalnego
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
2004-05-13 11:20
Umowa o dzieło


pdf_20x20.gifUMOWA O DZIEŁO W PLIKU .PDF

UMOWA O DZIEŁO

zawarta w dniu ............. (data zawarcia umowy) ...... r. w ...... (miejsce zawarcia umowy) ........ pomiędzy:

................................. (nazwa i adres Zamawiającego) ..............................,

reprezentowanym przez: ............. (imię i nazwisko Zamawiającego lub osoby reprezentującej Zamawiającego albo pełnomocnika) ................

zwanym dalej Zamawiającym

a

......... (imię i nazwisko Przyjmującego zamówienie) ......... zamieszkałym w ............... (adres przyjmującego zamówienie) ............,

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.


§ 1

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła: ...............................
2. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

§ 2

1. Strony zgodnie ustalają, że rozpoczęcie wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy nastąpi w dniu ........................ r.
2. Strony zgodnie ustalają, że zakończenie wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy nastąpi w dniu ........................ r.
3. Odbiór dzieła nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego i podpisanego przez strony.

§ 3

Przyjmujący zamówienie wykona zamówione dzieło z materiałów własnych / Przyjmujący zamówienie wykona zamówione dzieło z materiałów powierzonych przez zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykończenia dzieła, najpóźniej w czasie przyjęcia dzieła, najpóźniej w dniu sporządzenia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.1

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Przyjmującego zamówienie wynagrodzenia w wysokości ............................................. (................................. złotych) zł brutto;
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie .................. dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wynagrodzenie zostanie wpłacone przelewem na następujący rachunek bankowy:
......................................................................................................................................

§ 5

1. W razie opóźnienia w wykonaniu dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości .............................. % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
2. Nie tracąc prawa do kary umownej, o której mowa w punkcie poprzedzającym, zamawiający, w razie opóźnienia w wykonaniu dzieła, może wyznaczyć przyjmującemu zamówienie dodatkowy termin do jego wykonania, a gdy opóźnienie przekroczy ............... dni, od umowy odstąpić.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Wszelkie spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu ........................................

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..............................
ZAMAWIAJĄCY
..........................
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE1opcje do wyboru.

WP
Tagi: podwyżki, praca, rynek pracy, wiadomości, urlop, kodeks