Money.pl Praca praca Koronowo STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (NR 2468)
Nazwa firmy Centralna Baza Ofert Pracy
Stanowisko STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (NR 2468)
Lokalizacja Koronowo
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (NR 2468)

Ta oferta jest już nieaktualna!


Oferta pracy STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (NR 2468)


Oferta: Numer oferty: StPr/19/2468 Obowiązki: - Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie Pozostałe wymagania: Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: 1. strażnik działu ochrony: - wykształcenie min. średnie; Charakterystyka stanowiska: praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy () kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (); Miejsce pracy: Bydgoska 27, 86-010 Koronowo, powiat: bydgoski, woj: kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Mianowanie Wymagane dokumenty: Wymagania stawiane kandydatom: Zgodnie z art. 38 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Termin i miejsce składania dokumentów: Osoba zainteresowana winna złożyć w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, w godzinach 9 00 - 15 00 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 17 maja 2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do OISW w Bydgoszczy). Dokumenty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta pracy na stanowisko Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone w formie papierowej (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane). Nie zwracamy złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Etapy postępowania kwalifikacyjnego: Postępowanie kwalifikacyjne składa się z: 1) etapu wstępnego obejmującego: a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe, b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata, c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, f) sporządzenie arkusza oceny kandydata, g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego; 2) etapu sprawdzającego obejmującego: a) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, b) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisję lekarską, 3) etapu końcowego obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. System oceny oraz punktacji w etapie sprawdzającym: Komisja dokonuje oceny dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. 1. Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy - 30 punktów; 2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów; 3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów; 4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy - 30 punktów; 5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów; 6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy - 30 punktów; 7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów. 2. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów; 2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów; 3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów; 4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów; 5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów; 6) posiadanie prawa jazdy kategorii C lub D - 10 punktów; 7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt. 3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej: 1) ocenie - w odniesieniu do kompetencji personalnych kandydata - podlega w szczególności: a) motywacja do podjęcia służby w Służbie Więziennej, w tym racjonalne motywowanie chęci podjęcia służby w Służbie Więziennej, z odwoływaniem się do własnych predyspozycji, umiejętności, doświadczeń i zainteresowań, b) wskazanie mocnych i słabych stron własnej osobowości w kontekście specyfiki służby w Służbie Więziennej, c) przedstawienie własnej oceny zagrożeń, obciążeń i wymagań związanych ze służbą w Służbie Więziennej, d) wykazywanie chęci rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, e) przedstawienie oczekiwań związanych ze swoją rolą w Służbie Więziennej - w zakresie od 1 do 15 punktów; 2) ocenie - w odniesieniu do kompetencji społecznych kandydata - podlega w szczególności: a) postawa wobec ludzi, b) dostrzeganie i uwzględnianie odczuć oraz opinii innych ludzi, deklarowanie chęci współpracy z innymi osobami oraz przejawianie inicjatywy i aktywności w kontaktach międzyludzkich, c) prezentowanie otwartości na różnorodność kulturową, pochodzenie, płeć, preferencje seksualne oraz przejawianie postawy tolerancyjnej wobec innych ludzi, d) rozumienie obowiązku poszanowania godności ludzkiej oraz respektowania podstawowych zasad i wartości etycznych oraz norm moralnych - w zakresie od 1 do 15 punktów. 4. W zakresie testu wiedzy: Test wiedzy składa się z 30 pytań, zwanych dalej pytaniami testowymi, i trwa 35 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu. Wymagane dokumenty: Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega; 2) wypełnioną ankietę personalną; 3) kserokopie świadectw pracy lub służby; 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne; 5) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli stanowisko służbowe, o które ubiega się kandydat, jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej; 6) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4 lub pod nr telefonu 52 58 55 342 lub 52 58 55 337. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania zostaną zarchiwizowane zgodnie z aktualnie obowiązująca instrukcją kancelaryjną. Przewidywany termin zatrudnienia: III kwartał 2019 roku. (szczegółowe terminy zostaną podane w terminie późniejszym). Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4 (tel. 52 585 52 52). Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych osobowych jest Jacek Dekowski, e-mail: iod_oisw_bydgoszczsw.gov.pl (tel. 52 585 58 92) Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu. Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: telefon Telefon: 52 58 55 342 Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Koronowo | wróć do poprzedniej strony