breadcrumb money.pl logo Praca praca Kielce Starszy inspektor zakładów górniczych - Kielce
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Starszy inspektor zakładów górniczych - Kielce
Kategoria Inne
Lokalizacja Kielce,
Termin ważności: 2018-05-16

Oferta pracy Starszy inspektor zakładów górniczych - Kielce

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Starszy inspektor zakładów górniczych - Kielce

   
rozwiń Independent Accountant Reed Global Reconciliation between orders and suppliers invoices Investment book keeping Treasury posting and forecasting Preparing payments, invoices Preparing labour agreement and verify its Preparing VAT,... 2018-10-11 Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk pracuj.pl
rozwiń Junior Project Manager Ze Znajomoscia J. Niemieckiego Grafton Recruitment W związku z rozwojem struktur organizacyjnych działu IT, poszukujemy osoby na stanowisko: Junior Project Managera Miejsce pracy: Katowice Obowiązki: Wdrażanie projektów w zakresie IT (nowe systemy,... 2018-10-18 Katowice pracuj.pl
rozwiń Instruktor Przedszkoliada.pl SYSKO PL , to ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowany na terenie całego kraju. O NAS : Jesteśmy ogólnopolskim systemem rozrywki ruchowej dla aktywnych... 2018-10-19 śląskie pracuj.pl
rozwiń Diagnosta laboratoryjny Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Aktualne prawo wykonywania zawodu mile widziane doświadczenie w ocenie rozmazów krwi umiejętność pracy w zespole dobra organizacja pracy zaangażowanie w wykonywane obowiązki m.in. pełnienie dyżurów... 2018-10-08 Białystok pracuj.pl
rozwiń Network Engineer Reed Global Możliwość pracy zdalnej w wymiarze 60% -100% Możliwość pracy z biura w Warszawie lub Wrocławiu Atrakcyjne wynagrodzenie +premie Szeroki pakiet benefitów pozapłacowych Szkolenia i certyfikaty... 2018-10-18 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Asystent ds. teleradiologii Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. Teleradiologii należeć będzie: praca o charakterze biurowym koordynowanie przesyłu i przypływu badań radiologicznych do opisu stały kontakt z jednostkami kierującymi na badania stały kontakt z... 2018-10-05 Poznań pracuj.pl
rozwiń Spawacz MIG-MAG (konstrukcje stalowe) Weegree Praca w firmie, która świadczy szeroką gamę usług w zakresie metali, hutnictwa, spawania mechanicznego, konstrukcji stalowych oraz zamówień specjalnych. Spawanie metodą MIG-MAG konstrukcji... 2018-10-15 Andenne pracuj.pl
rozwiń Sprzedawca, asystent protetyka słuchu Geers Akustyka Słuchu Sp. z o.o. Sprzedawca to.... Osoba aktywnie uczestnicząca w kompleksowej obsłudze Klienta, w realizacji planów sprzedażowych, uczestnicząca w procesie badania słuchu, doboru aparatów słuchowych i innych... 2018-10-19 Łódź, Pabianice pracuj.pl
rozwiń menadżer jakości Randstad Polska .. menadżer jakości Randstad Polska Zielona Góra Zielona Gora 2018-10-18 Zielona Góra pracuj.pl
rozwiń Animator dziecięcy Family Club TUI Group Praca w międzynarodowym zespole animatorów w interesujących destynacjach wakacyjnych Wykorzystanie własnej wyobraźni oraz entuzjazmu do prowadzenie kreatywnego programu animacyjnego dostosowanego... 2018-10-18 małopolskie pracuj.pl

Oferta pracy Starszy inspektor zakładów górniczych - Kielce


Opis stanowiska:
Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych do spraw mechanicznych
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach

Warunki pracy

- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie korupcją,
- szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),
- narażenie na zagrożenia naturalne (wodne i osuwiskowe) oraz technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
- obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa),
- pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
- przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
- częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych,
- praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,
- budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonywanie analiz stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji tychnicznych, metod zwalczania zagrożeń i stosowanej profilaktyki oraz wydawanie dezyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji technicznych z wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcjami i przepisami,
 • analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów, dokumentacji technicznych w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • uczestniczenie w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analiz ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidlowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyk, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu,
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działaności bez wymaganej koncesji inicjowanie postępowania oraz przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu nakazującej wstrzymanie dzialaności prowadzonej bez wymaganej koncesji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu mechanicznym,
 • staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mechanicznej lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub w organach administracji publicznej w specjalności mechanicznej,
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności mechanicznej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności mechanicznej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych,
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu mechanicznym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności mechanicznej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mechanicznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach - sekretariat pok. 208
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - KIE/S/M/2/A".
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wymagań dodatkowych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 200 1773

 • Źródło oferty: GoWork.pl
praca Kielce | wróć do poprzedniej strony