breadcrumb money.pl logo Praca praca Katowice Starszy inspektor zakładów górniczych
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Starszy inspektor zakładów górniczych
Kategoria Inne
Lokalizacja Katowice,
Termin ważności: 2018-06-25

Oferta pracy Starszy inspektor zakładów górniczych

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Starszy inspektor zakładów górniczych

   
rozwiń Starszy inspektor zakładów górniczych BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna Starszy inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor zakładów górniczych do spraw górnictwa... 2019-01-11 Poznań, GoWork.pl

Oferta pracy Starszy inspektor zakładów górniczych


Opis stanowiska:
Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych do spraw górniczych
Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach,

Warunki pracy

1.Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
-trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,
-szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
-narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
-narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
-częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
2.Sposób wykonywania zadań:
-pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,
-przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,
-przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia.
-budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
-pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli, dokonywanie analizy stanu zagrożeń, wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymywanie ruch zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, zagrożeń oraz sprawdzenia i zapewnienia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami
 • przeprowadzanie analizy planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót górniczych oraz innych spraw i wniosków
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi, przeprowadzanie oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji
 • opracowywanie projektów planów pracy i sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji
 • przygotowywanie projektów wniosków do przedsiębiorców o zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego i do sądów o ukaranie za wykroczenia popełnione w związku z ruchem zakładu górniczego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego jako osoba dozoru ruchu <br>o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub w urzędach organów nadzoru górniczego w odpowiedniej dla stanowiska specjalności
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • skuteczna komunikacja
 • asertywność
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
 • wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu górnictwo podziemne
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta pracy - KAT/GG/SI/C", należy wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 788 98 51.
Informacja o metodach i technikach naboru:
-sprawdzenie wymagań formalnych - analiza dokumentów,
-sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
-sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze,
-sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
-sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Źródło oferty: GoWork.pl
praca Katowice | wróć do poprzedniej strony