breadcrumb money.pl logo Praca praca Katowice Starszy inspektor zakładów górniczych
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Starszy inspektor zakładów górniczych
Kategoria Inne
Lokalizacja Katowice,
Termin ważności: 2018-06-21

Oferta pracy Starszy inspektor zakładów górniczych

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Starszy inspektor zakładów górniczych

   
rozwiń Starszy inspektor zakładów górniczych BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna Starszy inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor zakładów górniczych do spraw górnictwa... 2019-01-11 Poznań, GoWork.pl

Oferta pracy Starszy inspektor zakładów górniczych


Opis stanowiska:
Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych do spraw budowlanych
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach

Warunki pracy

1.Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
-trudne warunki w terenie,
-szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, zapylenie),
-narażenie na zagrożenia naturalne (osuwiskowe, wodne),
-narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
-częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym.
2.Sposób wykonywania zadań:
-pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,
-przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
-praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,
-budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
-pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych i stanu technicznego obiektów budowlanych w zakładach górniczych, a w razie konieczności wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymywanie ruchu zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę, użytkowanie oraz oddanie do ruchu podstawowych obiektów, kontrolowanie prowadzonych robót budowlanych tych obiektów, przygotowywanie projektów decyzji dyrektora Urzędu w celu realizacji zadań organu administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego
 • dokonywanie analizy wniosków organu samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów postanowień i stanowisk dyrektora Urzędu
 • analiza planów ruchu, dodatków do tych planów, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora
 • przeprowadzanie oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, katastrof budowlanych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji
 • opracowywanie projektów rocznych planów pracy i sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki, odpowiedniej ewidencji w horyzoncie czasowym do jednego roku, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne lub w administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzorze budowlanym lub w ruchu zakładu górniczego, jako osoba dozoru ruchu w specjalności budowlanej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności budowlanej
 • uprawnienia budowlane
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub budowlano-montażowej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowalnej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności budowlanej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • skuteczna komunikacja
 • asertywność
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru ruchu o specjalności budowlanej lub budowlano-montażowej
 • wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu budowlanym lub architektonicznym, <br> <br>
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub budowlano-montażowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub budowlano-montażowej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów stwierdzających uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub budowlano-montażowej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
  ul. Obroki 87, 40-929 Katowice
  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta pracy - KAT/MB/SI/A", należy wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 788 98 51.
Informacja o metodach i technikach naboru:
-sprawdzenie wymagań formalnych - analiza dokumentów,
-sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
-sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze,
-sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa,
-sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Źródło oferty: GoWork.pl
praca Katowice | wróć do poprzedniej strony