Money.pl Praca praca Poznań starszy inspektor zakładów górniczych
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko starszy inspektor zakładów górniczych
Lokalizacja Poznań
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy starszy inspektor zakładów górniczych

Ta oferta jest już nieaktualna!


Oferta pracy starszy inspektor zakładów górniczych


Oferta: Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor zakładów górniczych do spraw górnictwa odkrywkowego w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu ul. Czerwonacka 1 61-016 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie. Analizowanie planów ruchu oraz dodatków do tych planów. Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających. W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie postępowń. Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analiz ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej. Warunki pracy 1.Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: - trudne warunki pracy w terenie, - szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas wibracja, temperatura, zapylenie), - narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą, - częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne. 2. Sposób wykonywania zadań: - pokonywanie pieszo znacznych odległości , niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, - przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, - częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, - pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Oferty należy wysyłać lub składać w sekretariacie Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą. o W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. o Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl o Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. o Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozmowy wstępnej. Informacje o metodach i technikach naboru: - analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, - sprawdzenie wymagań pożądanych - analiza dokumentów, - do sprawdzenia wiedzy - test wiedzy, - do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera - wykonanie zadań (Pakiet Microsoft Office 2013), - do sprawdzenia kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujacych kompetencji: skutecznej komunikacji, samodzielności i inicjatywy, asertywności, - do sprawdzenia doświadczenia zawodowego- rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 65 00 859 (61) 65 00 801 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe, podziemne lub wyższe o profilu geologicznym doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba niższego dozoru ruchu o specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub w organach nadzoru górniczego w odpowiedniej dla stanowiska specjalności. pozostałe wymagania niezbędne: Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu o specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub wykonywanie czynności w średni dozorze ruchu o specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej. Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych. skuteczna komunikatywność, asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi komputera. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopie dokumentów potwierdzajacych staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie pracy) kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu o specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub wykonywanie czynności w średni dozorze ruchu o specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopie dokumentów potwierdzajacych stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych. Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-19 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Poznań | wróć do poprzedniej strony