Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Pytania i odpowiedzi

0
Podziel się:

Nie taki diabeł straszny jak go malują. Jeśli chcesz znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii lub czeka cię rozmowa rekrutacyjna w języku angielskim, musisz się tylko solidnie przygotować. Oto przykłady pytań, jakie najczęściej zadają brytyjscy rekruterzy

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Pytania i odpowiedzi

Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Jeśli chcesz znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii lub czeka cię rozmowa rekrutacyjna w języku angielskim, musisz się tylko solidnie przygotować. Oto przykłady pytań, jakie najczęściej zadają brytyjscy rekruterzy. Nawet jeśli swobodnie władasz językiem angielskim, stres i nerwy mogą zrobić swoje. Dlatego warto stworzyć listę zagadnień i przygotować odpowiedzi. Podpowiadamy, jak może wyglądać spotkanie rekrurata i kandydata z Polski. O komentarz poprosiliśmy Aleksandrę Guga-Bacę, specjalistę ds. rekrutacji międzynarodowych w Adecco Poland. Odpowiedzi na pytania w języku angielskim opracował Łukasz Vogt, lingwista medyczny zrzeszony w Brytyjskim Instytucie Tłumaczy Pisemnych i Ustnych.

1. Have you applied for any other job recently?
Czy starasz się o pracę w innych firmach?

Komentarz eksperta

Brytyjscy pracodawcy ogromną uwagę przywiązują do zaangażowania oraz lojalności pracownika. Od kandydatów oczekuję się, że już od początku procesu rekrutacyjnego będą prezentować wymienione cechy.

Przykładowa odpowiedź

No, not at the moment. I have been searching for the right position for some time and when I received an invitation to this interview, I decided to put all my efforts into this recruitment process. I believe that if something is worth doing, it is worth doing well. Hence, I think it is better to concentrate on one good opportunity, like you have given me, rather than filling endless applications for jobs I do not really want to get.

Tłumaczenie

Nie, nie w tej chwili. Wprawdzie szukam właściwej posady już od jakiegoś czasu, jednak gdy otrzymałem zaproszenie od Państwa, postanowiłem skoncentrować wszystkie swoje wysiłki na tym procesie rekrutacji. Uważam, że jeśli coś jest warte zrobienia, trzeba to zrobić dobrze. Myślę, że lepiej jest skoncentrować się na jednej dobrej ofercie, niż wysyłać aplikacje do różnych prac, których tak naprawdę nie chcę wykonywać.

2. Do you have any other qualifications or certificates, which are not mentioned on your CV?
Czy posiadasz dodatkowe kwalifikacje lub certyfikaty, o których nie wspomniałeś w CV?

Jest to pytanie, które standardowo pojawia się na rozmowach kwalifikacyjnych. Zwraca się w nim uwagę na dodatkowe kwalifikacje, zainteresowania kandydata lub kandydatki. Takie informacje mogą okazać się przydatne podczas późniejszego planowania rozwoju zawodowego w danej firmie.

_ I worked in various positions in the care industry over the years. As I was progressing my career I attended numerous training courses, both those offered by my employers and those I opted to pay for myself. I would be happy to provide a full list of training courses attended and forward the attendance certificate to you. _

Na przestrzeni lat pracowałem na różnych stanowiskach w branży opiekuńczej. W trakcie rozwoju mojej kariery uczestniczyłem też w wielu szkoleniach, zarówno tych oferowanych przez moich pracodawców i tych, za które zdecydowałem się zapłacić z własnej kieszeni. Byłbym szczęśliwy, jeśli mógłbym przedstawić pełną listę szkoleń, w których brałem udział wraz ze świadectwami ich ukończenia.

3. Have you ever worked in a multicultural environment?
Czy kiedykolwiek pracowałeś w wielokulturowym środowisku?

W Wielkiej Brytanii praca wśród wielu nacji jest standardem. I tu oprócz koniecznej znajomości języka, pracodawcy przychylnym okiem patrzą na osoby, które mają doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka osoba łatwiej odnajdzie się w nowym miejscu pracy.

_ Yes, since Poland joined EU my employer recruited abroad and I had an opportunity to work with people from various countries. It has been a really good experience - not only I could learn about different cultures and worldviews, but it also made the work more interesting. It might sound a bit corny, but what really made this new work environment even more interesting for me, is that on top of the widely spoken advantages of multicultural work environment I also learn a bit of their languages and tasted their national dishes. _

Tak, odkąd Polska przystąpiła do UE, mój pracodawca zatrudnia pracowników z zagranicy. Miałem więc okazję pracować z ludźmi z różnych państw. Cenię sobie to doświadczenie - nie tylko mogłem poznać osoby z różnych kultur i o różnym światopoglądzie, ale również moja praca stała się ciekawsza. Może to zabrzmi trochę banalnie, ale to, co zainteresowało mnie najbardziej, to możliwość poznania innych języków oraz okazja do spróbowania narodowych dań kolegów pochodzących z innych krajów.

4.How do you cope with stress and time pressure at work?
Jak sobie radzisz ze stresem i presją czasu w pracy?

Stawki wypłacane w Anglii są przeważnie naliczane w systemie godzinowym. Bardzo ważne jest, aby kandydat potrafił pracować pod presją czasu, jednocześnie będąc efektywnym. Takie umiejętności dla pracodawców są priorytetowe.

_ I must say I do enjoy a bit of stress at work - idle work environment makes me disinterested rather quickly. My mum used to tell me that busy people are happy people, so that is the reason why I do not like to be idle at work. Of course, there might be times when there might be slightly to many tasks to complete in the given time, but through experience I found that what works for me in such situations is getting my co-workers involved. Working as a team makes the stress levels drop to the minimum for me. _

Muszę powiedzieć, że odrobina stresu nawet mi odpowiada - środowisko pracy bez jakiegokolwiek napięcia powoduje, że szybko tracę zainteresowanie. Moja mama często powtarzała mi, że zajęci ludzie są ludźmi szczęśliwymi, dlatego nie lubię bezczynności. W sytuacjach, kiedy mam do wykonania wiele zadań w zbyt krótkim czasie, stawiam na pracę zespołową. Wspólna praca sprawi, że poziom stresu spadnie do minimum.

5. What are your reasons for changing your job?
Dlaczego chcesz zmienić pracę?

W Wielkiej Brytanii pracodawcy zwracają szczególną uwagę na ciągłość zatrudnienia. Niechętnie zatrudniają osoby, których doświadczenie zawodowe pełne jest krótkich i przerywanych okresów pracy w różnych firmach. Poddają w wątpliwość lojalność takiego kandydata wobec firmy. Równocześnie podejrzewają, że ma on tendencję do nadmiernego korzystania z przywilejów, które przysługują po zatrudnieniu.

_ I have been with my current employer for a good few years and in that time I have learned a lot. I thoroughly enjoyed my employment there, but I feel I need to change my work now as I want to grow and learn new skills and face new challenges. That is why I opted for applying for work abroad - I will be able not only learn new skills, but also learn about a new culture and improve my language skills. _

Z moim obecnym pracodawcą jestem związany od dobrych kilka lat. W tym czasie nauczyłem się bardzo wiele i jestem zadowolony z przebiegu mojej pracy. Czuję jednak, że muszę zmienić zatrudnienie, ponieważ potrzebuję wyzwań, chcę się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. Dlatego zdecydowałem się na poszukanie pracy za granicą - w ten sposób nie tylko zdobędę nowe umiejętności, ale także poznam nową kulturę i poprawię swoje kompetencje językowe.
6. We will have to obtain a written reference from your current or last employer. Can you give us their contact details, like a phone number?
Będziemy musieli uzyskać pisemne referencje od twojego obecnego lub ostatniego pracodawcy. Czy możesz podać nam potrzebne dane kontaktowe, np. numer telefonu?

W Wielkiej Brytanii opinię o pracowniku zdobywa się przede wszystkim posiłkując się oceną i referencjami byłych lub obecnych przełożonych. Warto mieć przygotowane dane teleadresowe ostatniego szefa.

_ That is not a problem at all. If it makes it easier for you, I also have their fax number and work email address. I have spoken to my manager about it, and although he is sad to see me go, he is happy to provide references. _

Żaden problem. Jeśli to ułatwi sprawę, przygotowałem również numer faksu i adres e-mail do pracodawcy. Rozmawiałem z moim obecnym szefem o udziale w rekrutacji i mimo że zasmucił go fakt mojego odejścia z pracy, przygotuje referencje.

7. Have you spoken about you coming to the UK to work with your relatives?
Czy rozmawiałeś ze swoimi bliskimi na temat przyjazdu do pracy w Wielkiej Brytanii?

Pracodawcy zagraniczni decydując się na rekrutację z Polski chcą znać sytuację osobistą kandydata, wiedzieć, na ile decyzja o wyjeździe jest zaawansowana i niezmienna oraz czy jest potwierdzona i ustalona z najbliższymi osobami. Niejednokrotnie, w trakcie procesu rekrutacji, na finalną decyzję kandydata, odnośnie podjęcia pracy, mają wpływ najbliższe mu osoby. Z tego też względu pracodawca pyta o ich opinie i nastawienie już na wcześniejszym etapie.

_ Yes, we have been discussing it for some time now. They are very supportive and understand my decision. You might also say that this decision is also helping them to embrace technology - my mum started to use video calling feature on Skype. She is also excited about the possibility of coming to the UK to visit me. Also some of my friends already work in the UK and I am looking forward to be able to meet with them on more regular basis as we would not be as far apart as we are now. _

Tak, dyskutowaliśmy o tym od jakiegoś czasu. Moja rodzina mnie wspiera i rozumie podjętą przez mnie decyzję o wyjeździe. Można również powiedzieć, że decyzja pomogła im podnieść umiejętności w zakresie korzystania z technologii - mama zaczęła używać funkcji połączeń wideo w Skype. Moja mama jest również podekscytowana możliwością przyjazdu do Wielkiej Brytanii, aby mnie odwiedzić. Niektórzy z moich znajomych już pracują w Wielkiej Brytanii i nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł spotkać się z nimi bardziej regularnie, nie będziemy już tak daleko od siebie.

8. Have you been abroad for any longer period of time?
Czy kiedykolwiek przebywałeś za granicą przez dłuższy okres czasu?

Dla pracodawców z Wielkiej Brytanii istotne jest poznanie doświadczeń kandydata związanych z długotrwałą rozłąką z bliskimi w Polsce, utrzymywaniem kontaktu z nimi, sposobami kandydata na odnalezienie się w nowym miejscu zamieszkania, nawiązywaniu nowych znajomości czy realizowaniu dotychczasowych zainteresowań. Odpowiadając na pytanie należy jak najpełniej opisać swoje doświadczenia w tym zakresie.

_ I travelled around Europe on many occasions. And I often prefer backpacking as it challenges me more. I get a great joy from dealing with the unexpected and unfamiliar. I think it might stem from the fact that when I was 18 I moved out from home to study. I moved to another city and was thrown into the deep end â I had to find accommodation on my own and deal with daily life's tasks without my parents guiding me or giving me a hand. Although it was scary in the beginning, I soon found pleasure in doing everything by myself. I made friends with my neighbours and fellow students, which gave me a great support network. I had the same attitude when I went backpacking in Europe and found that, wherever I went, being open and integrating with the local communities gave me great moral support and strength to deal with the unexpected. _

Miałem okazję podróżować po Europie kilkakrotnie. Podróże są dla mnie okazją do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Mierzenie się z nieoczekiwanym i nieznanym daje mi wielką radość. Być może wynika to z faktu, że jako osiemnastolatek wyjechałem na studia. Przeprowadziłem się do innego miasta i zostałem rzucony na głęboką wodę. Musiałem znaleźć zakwaterowanie na własną rękę i radzić sobie z zadaniami życia codziennego bez pomocy rodziców. Na początku byłem lekko przestraszony, szybko jednak odnalazłem przyjemność z bycia niezależnym. Zaprzyjaźniłem się z moimi sąsiadami i kolegami ze studiów, co dało mi ogromne wparcie. Podobnie było, kiedy wyruszałem z plecakiem w podróż po Europie. Wszędzie tam, gdzie pojechałem bycie otwartym i integracja z lokalnymi społecznościami dawała mi wielkie wsparcie moralne i siłę do radzenia sobie z nieznanym.
9. What are your plans regarding you coming to the UK to work?
Jakie są twoje plany związane z przyjazdem do Wiekiej Brytanii?

Należy tutaj określić planowany okres pobytu w Wielkiej Brytanii. Dla pracodawców zagranicznych istotne jest to, czy kandydat jest zainteresowany współpracą krótkoterminową czy też firma może liczyć na zaplanowanie długiej kooperacji. W przypadku takiego pytania warto także podać informacje odnośnie sytuacji osobistej, ewentualnych planów odnośnie sprowadzenia bliskich do nowego kraju i osiedlenia się na jego terenie.

_ I am looking for a long-term work commitment, which would allow me to learn about everyday life in other countries. I also thrive in a new environment - there is always so much to learn and see. My family is also very excited and my daughter even started taking English lessons. However, in the beginning I would like to concentrate on getting adapted to the new environment and finding friends before I start planning for my family to come over. We have, however, spoken about them coming to visit me on regular basis. _

Szukam pracy, w której mogę liczyć na długotrwałą współpracę. Pozwoliłoby mi to dowiedzieć się o życiu codziennym w innych krajach, jak również rozwijać swoje kompetencje w nowym środowisku - zawsze jest wiele do nauczenia się i zobaczenia. Moja rodzina jest bardzo podekscytowana z powodu wyjazdu, a córka zaczęła uczyć się języka angielskiego. Jednak zanim zacznę planować przyjazd rodziny, chciałbym skoncentrować się na adaptacji do nowego środowiska i nawiązaniu przyjaźni. Do tego czasu rodzina będzie mnie odwiedzać.

Przykłady innych popularnych pytań

Tell me about yourself
What are your greatest strengths?
What are your greatest weaknesses?
Tell me about something you did - or failed to do - that you now feel a little ashamed of
Why should I hire you?
Aren't you overqualified for this position?
Where do you see yourself five years from now?
Describe your ideal company, location and job
Why do you want to work at our company?
What are your career options right now?
Why have you been out of work so long?
Tell me honestly about the strong points and weak points of your boss (company, management team, etc.

JK,WP.PL

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)