breadcrumb money.pl logo Praca praca Kraków Inspektor zakładów górniczych - Kraków
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Inspektor zakładów górniczych - Kraków
Kategoria Inne
Lokalizacja Kraków,
Termin ważności: 2018-05-22

Oferta pracy Inspektor zakładów górniczych - Kraków

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Inspektor zakładów górniczych - Kraków

   
rozwiń Independent Accountant Reed Global Reconciliation between orders and suppliers invoices Investment book keeping Treasury posting and forecasting Preparing payments, invoices Preparing labour agreement and verify its Preparing VAT,... 2018-10-11 Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk pracuj.pl
rozwiń Junior Project Manager Ze Znajomoscia J. Niemieckiego Grafton Recruitment W związku z rozwojem struktur organizacyjnych działu IT, poszukujemy osoby na stanowisko: Junior Project Managera Miejsce pracy: Katowice Obowiązki: Wdrażanie projektów w zakresie IT (nowe systemy,... 2018-10-18 Katowice pracuj.pl
rozwiń Instruktor Przedszkoliada.pl SYSKO PL , to ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowany na terenie całego kraju. O NAS : Jesteśmy ogólnopolskim systemem rozrywki ruchowej dla aktywnych... 2018-10-19 śląskie pracuj.pl
rozwiń Diagnosta laboratoryjny Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Aktualne prawo wykonywania zawodu mile widziane doświadczenie w ocenie rozmazów krwi umiejętność pracy w zespole dobra organizacja pracy zaangażowanie w wykonywane obowiązki m.in. pełnienie dyżurów... 2018-10-08 Białystok pracuj.pl
rozwiń Network Engineer Reed Global Możliwość pracy zdalnej w wymiarze 60% -100% Możliwość pracy z biura w Warszawie lub Wrocławiu Atrakcyjne wynagrodzenie +premie Szeroki pakiet benefitów pozapłacowych Szkolenia i certyfikaty... 2018-10-18 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Asystent ds. teleradiologii Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. Teleradiologii należeć będzie: praca o charakterze biurowym koordynowanie przesyłu i przypływu badań radiologicznych do opisu stały kontakt z jednostkami kierującymi na badania stały kontakt z... 2018-10-05 Poznań pracuj.pl
rozwiń Spawacz MIG-MAG (konstrukcje stalowe) Weegree Praca w firmie, która świadczy szeroką gamę usług w zakresie metali, hutnictwa, spawania mechanicznego, konstrukcji stalowych oraz zamówień specjalnych. Spawanie metodą MIG-MAG konstrukcji... 2018-10-15 Andenne pracuj.pl
rozwiń Sprzedawca, asystent protetyka słuchu Geers Akustyka Słuchu Sp. z o.o. Sprzedawca to.... Osoba aktywnie uczestnicząca w kompleksowej obsłudze Klienta, w realizacji planów sprzedażowych, uczestnicząca w procesie badania słuchu, doboru aparatów słuchowych i innych... 2018-10-19 Łódź, Pabianice pracuj.pl
rozwiń menadżer jakości Randstad Polska .. menadżer jakości Randstad Polska Zielona Góra Zielona Gora 2018-10-18 Zielona Góra pracuj.pl
rozwiń Animator dziecięcy Family Club TUI Group Praca w międzynarodowym zespole animatorów w interesujących destynacjach wakacyjnych Wykorzystanie własnej wyobraźni oraz entuzjazmu do prowadzenie kreatywnego programu animacyjnego dostosowanego... 2018-10-18 małopolskie pracuj.pl

Oferta pracy Inspektor zakładów górniczych - Kraków


Opis stanowiska:
Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych do spraw elektrycznych
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie

Warunki pracy

oTrudne warunki pracy w terenie,
opraca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych,
onietypowe godziny pracy
o narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych,
możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
oszkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, temperatura),
onarażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
oobciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
opermanentna obsługa klientów zewnętrznych,
opokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
o przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
o przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
oczęste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym: dokonywanie analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, oraz z upoważnienia Dyrektora Urzędu wydawanie decyzji w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych z wymogami dokumentacji i przepisami
 • Przeprowadzanie analizy planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk dyrektora Urzędu.
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Uczestnictwo w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych obiektów i urządzeń zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych zakładu górniczego w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie.
 • Nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.
 • Opracowywanie w rocznym horyzoncie czasowym projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyk, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym
 • staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności elektrycznej <br>lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności elektrycznej lub w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej <br> <br> <br>
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub powyżej 2 lat pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa energetycznego,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych,
 • Posiadanie kompetencji w zakresie: Skutecznej komunikacji, asertywności; samodzielności i inicjatywy.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu elektrycznym <br> <br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub potwierdzających wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub powyżej 2 lat pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
  Ul. Łukasiewicza 3
  31-429 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe-adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oferty należy wysłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem "nabór na stanowisko inspektora zakładów górniczych ds. elektrycznych".
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o tym fakcie pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacje o metodach i technikach naboru:
-sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów;
-sprawdzenie wiedzy- test wiedzy;
-sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze;
- do sprawdzenia kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujacych kompetencji:
* skutecznej komunikacji,
* asertywności,
*samodzielności i inicjatywy,
-sprawdzenie doświadczenia -rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Wynagrodzenie zasadnicze zostanie ustalone wg przedziału mnożnika kwoty bazowe 1,50 do 1,95 + specjalne wynagrodzenie miesięczne o którym mowa w paragrafie 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 30) i dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, uzależnione od stażu pracy.
Budynek Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 4102305.
 • Źródło oferty: GoWork.pl
praca Kraków | wróć do poprzedniej strony