breadcrumb money.pl logo Praca praca Kraków Inspektor zakładów górniczych
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Inspektor zakładów górniczych
Kategoria Inne
Lokalizacja Kraków,
Termin ważności: 2018-05-22

Oferta pracy Inspektor zakładów górniczych

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Inspektor zakładów górniczych

   
rozwiń Inspektor zakładów górniczych BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna Inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor zakładów górniczych do spraw... 2019-01-02 Gdańsk, GoWork.pl
rozwiń Inspektor zakładów górniczych BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna Inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor zakładów górniczych do spraw budowlanych w Okręgowym... 2018-12-27 Wrocław, GoWork.pl

Oferta pracy Inspektor zakładów górniczych


Opis stanowiska:
Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych do spraw elektrycznych
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie

Warunki pracy

oTrudne warunki pracy w terenie,
opraca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych,
onietypowe godziny pracy
o narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych,
możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
oszkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, temperatura),
onarażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
oobciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
opermanentna obsługa klientów zewnętrznych,
opokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
o przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
o przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
oczęste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym: dokonywanie analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, oraz z upoważnienia Dyrektora Urzędu wydawanie decyzji w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych z wymogami dokumentacji i przepisami
 • Przeprowadzanie analizy planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk dyrektora Urzędu.
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Uczestnictwo w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych obiektów i urządzeń zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych zakładu górniczego w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie.
 • Nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.
 • Opracowywanie w rocznym horyzoncie czasowym projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyk, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym
 • staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności elektrycznej <br>lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności elektrycznej lub w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej <br> <br> <br>
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub powyżej 2 lat pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa energetycznego,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych,
 • Posiadanie kompetencji w zakresie: Skutecznej komunikacji, asertywności; samodzielności i inicjatywy.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu elektrycznym <br> <br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub potwierdzających wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub powyżej 2 lat pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
  Ul. Łukasiewicza 3
  31-429 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe-adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oferty należy wysłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem "nabór na stanowisko inspektora zakładów górniczych ds. elektrycznych".
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o tym fakcie pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacje o metodach i technikach naboru:
-sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów;
-sprawdzenie wiedzy- test wiedzy;
-sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze;
- do sprawdzenia kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujacych kompetencji:
* skutecznej komunikacji,
* asertywności,
*samodzielności i inicjatywy,
-sprawdzenie doświadczenia -rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Wynagrodzenie zasadnicze zostanie ustalone wg przedziału mnożnika kwoty bazowe 1,50 do 1,95 + specjalne wynagrodzenie miesięczne o którym mowa w paragrafie 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 30) i dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, uzależnione od stażu pracy.
Budynek Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 4102305.
 • Źródło oferty: GoWork.pl
praca Kraków | wróć do poprzedniej strony