breadcrumb money.pl logo Praca praca Wrocław Inspektor wojewódzki
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Inspektor wojewódzki
Kategoria Inne
Lokalizacja Wrocław,
Termin ważności: 2019-01-24

Oferta pracy Inspektor wojewódzki

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Inspektor wojewódzki

   
rozwiń Angular Developer SII Sp. z o.o. It Includes customized reports, flexible consolidations, classifications and benchmark comparisons.... Angular Developer SII Sp. z o.o. Wrocław Wroclaw 2019-02-14 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Lekarz ManpowerGroup Solutions III Który jest jedną z największych sieci stacji krwiodawstwa w Niemczech poszukujemy kandydatów na stanowisko: Godziny pracy: od poniedziałku do piątku oraz w niektóre soboty w godzinach otwarcia... 2019-02-03 Zgorzelec pracuj.pl
rozwiń C/C++ 5G Telco Engineer SII Sp. z o.o. The aim of the project is to create complex 5G architecture in the area of: 1)5G Core... C/C++ 5G Telco Engineer SII Sp. z o.o. Kraków Krakow 2019-02-13 Kraków pracuj.pl
rozwiń Technik Obiektu - specjalność elektryka Grupa GPEC Obsługa budynków oraz reagowanie na bieżące zlecenia użytkowników dotyczących instalacji elektrycznej przeprowadzanie przeglądów, regulacji i konserwacji instalacji elektrycznych realizacja... 2019-02-12 Gdańsk Praca.pl
rozwiń Stomatolog FIABOLA NS sp. z o.o. Wraz z CV prosimy o przesyłanie skanów dokumentów potwierdzających kwalifikacje. ... Stomatolog FIABOLA NS sp. z o.o. mazowieckie mazowieckie 2019-02-08 mazowieckie pracuj.pl
rozwiń Magister Farmacji SUPER-PHARM Warszawa Galeria Mokotów Jeśli... Masz wykształcenie farmaceutyczne z prawem wykonywania zawodu Lubisz doradztwo i kontakt z pacjentem Jesteś zainteresowany poszerzaniem swojej wiedzy... 2019-02-12 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Pielęgniarka / Pielęgniarz - Koordynator Zespołu Medicover Posiadasz wykształcenie kierunkowe - pielęgniarstwo oraz aktualne prawo wykonywania zawodu masz 5 lat doświadczenie w pracy jako pielęgniarka/ pielęgniarz masz aspiracje, aby koordynować pracę... 2019-02-05 Szczecin pracuj.pl
rozwiń Fryzjerka / Fryzjer BC Studio Min. rok praktyki rzetelność ... Fryzjerka / Fryzjer BC Studio Brwinów Brwinow 2019-02-04 Brwinów pracuj.pl
rozwiń Kierownik Apteki SUPER-PHARM Warszawa ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Organizacja pracy apteki oraz nadzór nad pracą podległego zespołu Nadzór nad stanem zaopatrzenia apteki Dbałość o wysoką jakość świadczonych usług oraz obsługi Pacjenta... 2019-02-11 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Magister Farmacji - Lubin Apteka Dr.Max Sprzedaż leków oraz wykonywanie leków recepturowych i aptecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept zamawianie, prawidłowe przyjmowanie dostawy i... 2019-02-13 Lubin pracuj.pl

Oferta pracy Inspektor wojewódzki


Opis stanowiska:
Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw ds. infrastruktury socjalnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem dotacji na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch", tj. przygotowywanie umów, opiniowanie w imieniu Wojewody programów inwestycyjnych oraz przeprowadzanie kontroli wykorzystywania dotacji poza siedzibą urzędu,
 • prowadzenie rejestrów: domów pomocy społecznej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, placówek zapewniających miejsca noclegowe, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej oraz wykaz środowiskowych domów samopomocy,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach nadania, przedłużenia lub utraty statusu centrum integracji społecznej,
 • weryfikowanie i ocenianie ofert jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w resortowych programach wspierania rodziny oraz instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań w województwie z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz sprawozdań rocznych o placówkach zapewniających całodobowa opiekę i wsparcie,
 • rozpatrywanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów niepublicznych oraz przedsiębiorców o dokonywanie wpisów do rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe,
 • przeprowadzanie kontroli wykorzystywania dotacji w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustaw
 • znajomość KPA
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Organizacji i Rozwoju
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  Dokumenty można składać również osobiście - w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ZP/ZS/01/01/2019".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce ,,praca w DUW". Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 2593,39-3507,83 zł brutto (cały etat). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-67-54.
 • Źródło oferty: GoWork.pl
praca Wrocław | wróć do poprzedniej strony