Money.pl Praca praca Katowice inspektor wojewódzki
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko inspektor wojewódzki
Lokalizacja Katowice
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Agencje doradztwa personalnego
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy inspektor wojewódzki

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

inspektor wojewódzki

   
rozwiń Inspektor Wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 31 października 2019 Wymiar etatu: 1 Stanowiska: 1 Status: tryb edycyjny Dodatkowe: Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami . WARUNKI PRACY praca biurowa, praca w... 2019-10-14 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy inspektor wojewódzki


Oferta: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w celu przygotowania projektów decyzji w sprawach dotyczących udzielania pozwoleń na budowę (wykonanie innych robót budowlanych) oraz przyjęcia zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania projektów postanowień dotyczących udzielenia, bądź odmowy zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Prowadzenie postępowań w trybie nadzwyczajnym w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego celem przygotowania projektów rozstrzygnięć w sprawach wznowienia, zmiany bądź uchylenia decyzji. Przygotowywanie w oparciu o dokumentację znajdującą się w wydziałowych składach akt w Archiwum Zakładowym i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych projektów pism (lub projektów pism i kopii dokumentacji) celem udzielenia odpowiedzi na wniosek skierowany do Wydziału Infrastruktury w trybie informacji publicznej. Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, przeniesienia decyzji na innego inwestora, zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, zgody na wejście w teren sąsiedniej działki. Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w celu przygotowania projektu opinii dotyczących zasadności skargi powszechnej wnoszonej przez obywatela lub stanowiska w odniesieniu do petycji oraz przekazywania projektów odpowiednio opinii i stanowisk do Wydziału Kontroli, odpowiedzialnego za przygotowanie wersji ostatecznej odpowiedzi. Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w toku postępowań celem przyśpieszenia lub uproszczenia ich prowadzenia. Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Zagrożenie korupcją. Kontakty z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami nadzoru budowlanego. Wysiłek fizyczny - załączniki do wniosków o pozwolenie na budowę w sprawach dotyczących inwestycji celu publicznego to z reguły wielotomowe opracowania umieszczane w wielkogabarytowych i ciężkich opakowaniach. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW" (wzory oświadczeń) oraz w linku pod ogłoszeniem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub - w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób - drogą elektroniczną (e - mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796. Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2019 r. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe na kierunku: architektura lub budownictwo lub inżynieria środowiska lub budownictwo wodne lub inżynieria sanitarna i wodna lub inżynieria i gospodarka wodna lub elektrotechnika lub prawo lub administracja doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym przygotowaniem dokumentacji formalnej i projektowej lub co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych pozostałe wymagania niezbędne: znajomość ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo wodne, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw znajomość ustaw: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o dostępie do informacji publicznej, o drogach publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, budownictwo wodne, inżynieria sanitarna i wodna, inżynieria i gospodarka wodna lub elektrotechnika - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, budownictwo wodne, inżynieria sanitarna i wodna, inżynieria i gospodarka wodna lub elektrotechnika - studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej lub w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku prawo lub administracja - studia z zakresu budownictwa znajomość orzecznictwa sądowo-administracyjnego z zakresu spraw dot. architektury i budownictwa, znajomość Kodeksu cywilnego (Księga II. Własność i inne prawa rzeczowe, przepisy dot. odpowiedzialności cywilnej) znajomość: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych i formułowania uzasadnień do nich umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office) na poziomie średniozaawansowanym myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. administracji architektoniczno-budowlanej I instancji Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Katowice | wróć do poprzedniej strony