Money.pl Praca praca Katowice I Z-ca Głównego Księgowego
Nazwa firmy Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Stanowisko I Z-ca Głównego Księgowego
Kategoria Administracja biurowa
Księgowość/Audyt/Podatki
Lokalizacja Katowice
Termin ważności: 2018-03-28

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy I Z-ca Głównego Księgowego

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

I Z-ca Głównego Księgowego

   
rozwiń Z-ca Dyrektora Finansowego - Z-ca Głównego Księgowego "Nordis" Chłodnie Polskie Sp. z o.o. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, Doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego Księgowego min 5 lat, Znajomość zagadnień transakcji z podmiotami powiązanymi (... 2019-03-21 Zielona Góra pracuj.pl

Oferta pracy I Z-ca Głównego Księgowego


Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

Ogłasza się nabór nr 15/2018 

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

I Z-ca Głównego Księgowego  - 1 etat

w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

 

I Z-ca Głównego Księgowego

Miejsce pracy: śląskie/Katowice
Kategoria: Administracja biurowa, Księgowość/Audyt/Podatki
Ilość wakatów: 1
Tryb pracy: W siedzibie firmy

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,
Doświadczenie zawodowe: 4 lata pracy(umowa o pracę, działalność gospodarcza)
w tym minimum 3 lata pracy (umowa o pracę,) w pionie finansowym (biuro rachunkowe, biuro doradztwa podatkowego, firma audytorska, Dział Księgowości) oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym
obywatelstwo polskie,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
znajomość przepisów:
a) ustawy o rachunkowości /Dz U z 2016 poz 1047 z póżn. zm/,
b) ustawy o finansach publicznych/Dz U z 2016r. poz 1870 z późn zm/,
c) prawa podatkowego w tym ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (tekst jednolity Dz U 2004 nr 54 poz 535), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz U 2012 poz. 361 z późn zm) oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów ordynacji podatkowej 
d) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych(Dz U z 2016 poz 963 z późn zm),
e) ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r, poz.902 z późn. zm),
f) ustawy Karta Nauczyciela z 26.01.1982r. (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz. 1379 z późn zm)
g) szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek samorządu terytorialnego i zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej
h)Prawa oświatowego z dnia 14.12.2016 (tekst jednolity Dz U 2017 poz. 59)
ustaw w podstawowym zakresie:
a) Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U 2017 poz 1257)
b) Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964r.(Dz U z 1964 nr 16 poz 93)  i kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964r. (Dz U z 1964 nr 43 poz 296)
c) ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r. (tekst jednolity Dz U 2017 poz 1875)
d) Kodeksu Pracy z 26.06.1974 (tekst jednolity 2014 poz 1502)
znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
znajomość programów Word i Excel w zakresie podstawowym,
umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
rzetelność,
samodzielność,
odpowiedzialność, decyzyjność
umiejętność pracy pod presją czasu,
komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w zakresie pracy w księgowości sektora finansów publicznych
uprawnienia biegłego rewidenta na podstawie odrębnych przepisów
 

Zakres wykonywanych zadań:


1) Wykonywanie zadań Głównego Księgowego podczas jego nieobecności w tym: 

Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu realizacji rozliczeń publiczno-prawnych i pozostałych
Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych I finansowych
Kontrasygnowanie czynności mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych w CUW Katowice I jednostek obsługiwanych
Kierowanie i kontrolowanie wykonywania zadań należących do właściwości Wydziału Finansowo-Księgowego w zakresie rachunkowości, prawnego zaangażowania wydatków budżetowych oraz realizacji dochodów budżetowych, sprawozdawczości bilansowej, obsługi finansowo-ksiegowej projektów unijnych, 

2) Koordynowanie pracami związanymi z prawidłową obsługa kasy i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

3) Nadzorowanie terminową windykację należności budżetowych wynikających z zakresu działania Wydziału,

4) Nadzór nad wykonywaniem zadań Działu Rachuby,

5) Nadzór nad terminowym i prawidłowym rozliczeniem inwentaryzacji składników majątkowych Centrum Usług Wspólnych w Katowicach i obsługiwanych jednostek miejskich,

6) Kontrola przepływów fnansowych z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach i obsługiwanych jednostek miejskich,

7) Współdziałanie w tworzeniu zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę Wydziału Finansowo-Księgowego

 

Informacja o warunkach pracy: 

pełny wymiar czasu pracy- 1 etat, 
zatrudnienie od 15.04.2018r.
praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 - 15.30,
miejsce pracy miejsce pracy - ul. Wita Stwosza 7 Katowice- budynek z tzw. windą paciorkową
Centrum Usług Wspólnych nie zapewnia zatrudnienia w warunkach pracy zakładu pracy chronionej.
 

Informacje dodatkowe:

 
1) w miesiącu lutym br poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.
2) osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym o którym mowa w art. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz.902 z późn. zm) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
3) Dyrektor może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków. szczegóły określa odrębne zarządzenie Dyrektora.
 
 

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (cv),

c) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy

d) zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie aplikującego o posiadanym doświadczeniu w zakresie kierowania zespołem pracowniczym,

e) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach -  jako dodatkowy dokument,

g) oryginał kwestionariusza osobowego zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych

h) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata:

-  o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

-  że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;   

-  dodatkowo w przypadku stanowisk określonych w art. 32 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168)  oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  w stosunku do wyłonionego w wyniku naboru kandydata -   CUW Katowice  wystąpi do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

i) kserokopię  dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata, z wyłączeniem stanowisk urzędniczych kierowniczych, ze szczególnego uprawnienia niepełnosprawnych tj. pierwszeństwa w uzyskaniu zatrudnienia

 
Dokumenty aplikacyjne należy składać: 
osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach w Kancelarii na parterze pokój nr 9 lub 10 lub za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Usług Wspólnych,  40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7 w terminie do dnia 04.04.2018r. w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby z dopiskiem nabór nr 15/2018 na stanowisko urzędnicze I z-ca Głównego Księgowego - 1 etat 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych w Katowicach po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazane w protokole naboru można osobiście odebrać w terminie do 3- miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po ww. terminie oferty te zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi przez okres 2 lat.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (//cuwkatowice.bip.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach znajdującej się w siedzibie jednostki.


Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

 • Źródło oferty: iBroker.pl
praca Katowice | wróć do poprzedniej strony