breadcrumb money.pl logo Praca praca Lublin Główny specjalista
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Główny specjalista
Kategoria Inne
Lokalizacja Lublin,
Termin ważności: 2018-05-16

Oferta pracy Główny specjalista

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Główny specjalista

   
rozwiń Główny Specjalista w Dziale Kadr, BHP i P.poż Instytut Przemysłu Organicznego Przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych, takich jak: świadectwa pracy, umowy o pracę wszelkiego rodzaju zaświadczenia. Prowadzenie akt osobowych pracowników. Prowadzenie i rozliczanie czasu... 2019-01-14 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Finansowych ZAKŁAD PRODUKCJI JOGURTU MAGDA SP. Z O. O. Przygotowanie budżetu spółki i nadzór finansowy, dbałość o bezpieczeństwo finansowe spółki i rentowność kluczowych projektów, sporządzanie raportów i analiz finansowych oraz operacyjnych, nadzór... 2019-01-09 Nowy Targ (okolice), Zakopane (okolice), Szaflary (pow. nowotarski) pracuj.pl
rozwiń Specjalista do współpracy z Głównym Specjalistą ds. Energetycznych Uniwersytet Warszawski Wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia biura oraz pracy z dokumentacją techniczną, znajomość obsługi komputera, obsługi urządzeń biurowych oraz pakietu Microsoft... 2019-01-07 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Inżynieryjnej Oceny Ryzyka GRUPA PZU Inżynieryjną ocenę ryzyka technicznego klienta korporacyjnego z tytułu ubezpieczeń majątkowych, technicznych oraz OC Sporządzanie raportów z oceny ryzyka technicznego oraz przygotowywanie... 2019-01-04 Poznań pracuj.pl
rozwiń Specjalista/Główny Specjalista ds. Prawnych Mostostal Warszawa S.A. W tym udzielanie porad, opinii prawnych i informacji o obowiązującym stanie prawnym, monitorowanie zmian w przepisach prawa, Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień i innych... 2019-01-14 Poznań pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. R&D MULTEAFIL Rozwój nowych opakowań oraz formatów, analiza nowych trendów na runku opakowaniowym współpraca z Klientami w zakresie wyboru optymalnych materiałów opakowaniowych opracowywanie dokumentacji zgodnie... 2019-01-11 Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, (więcej w ofercie) pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. BHP/PPOŻ i Ochrony Środowiska DESTYLARNIA SOBIESKI S.A. Starogard Gdański ... Główny Specjalista ds. BHP/PPOŻ i Ochrony Środowiska DESTYLARNIA SOBIESKI S.A. Starogard Gdański Starogard Gdanski 2019-01-09 Starogard Gdański pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista - komunikacja/PR POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A. Przygotowanie i realizacja w środowisku międzynarodowym strategii komunikacji PR projektu. Przygotowanie założeń oraz dokumentacji postępowań publicznych na realizację zadań w obszarze komunikacji... 2019-01-13 Warszawa pracuj.pl
rozwiń główny specjalista ds. księgowości z językiem angielskim Randstad Polska Sp. z o.o. .. główny specjalista ds. księgowości z językiem angielskim Randstad Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza Dabrowa Gornicza 2019-01-09 Dąbrowa Górnicza pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Totalizator Sportowy Opracowywanie wytycznych/zaleceń w zakresie optymalizacji i modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa teleinformatycznego, Realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji... 2019-01-05 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy Główny specjalista


Opis stanowiska:
Główny specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw pobierania i rejestracji próbek, wykonywania badań i pomiarów, sporządzania raportów z badań i pomiarów badań
Laboratorium WIOŚ w Lublinie - Pracownia pomiarów terenowych, poboru prób i obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza

Warunki pracy

owysiłek fizyczny,
opraca w terenie,
opraca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w laboratorium),
onietypowe godziny pracy (dyżury PPA)

Zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny i budynek laboratoryjny. Budynek administracyjny wyposażony w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Budynek laboratorium wyposażony jedynie w windę towarową. Brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Otoczenie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych: platforma dla osób niepełnosprawnych oraz z jednej strony podjazd.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań i pomiarów, obsługiwanie stacji monitoringu powietrza,
 • opracowywanie wyników i sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych badań i pomiarów,
 • nadzorowanie pomiarów emisji i imisji,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu nowych i nowelizowanych procedur badawczych oraz nowych technik analitycznych,
 • realizowanie i nadzorowanie sprawdzenia i wzorcowania oraz obsługi zapobiegawczej wyposażenia pomiarowego i badawczego zgodnie z harmonogramami,
 • opracowywanie zleceń klienta wewnętrznego i zewnętrznego (przygotowywanie umów, faktur i sprawozdań z badań) z zakresu pomiarów hałasu, pól elektromagnetycznych, LZO i emisji,
 • przedstawianie kierownikowi pracowni i kierownikowi laboratorium propozycji zmian na zajmowanym stanowisku wraz z uzasadnieniem,
 • realizowanie zadeklarowanej polityki jakości Laboratorium.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury technicznej,
 • obsługa podstawowych programów komputerowych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • znajomość technik pomiarowych i obliczeniowych,
 • znajomość norm i technik pobierania oraz postępowania z próbkami środowiskowymi,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe chemiczne, fizyczne, techniczne lub pokrewne/studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska, technik analitycznych i/lub zapewnienia jakości badań,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania w stosunku pracy a także różnego rodzaju staże.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części ,,Dokumenty i oświadczenia niezbędne".
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Proces naboru składa się z następujących etapów:
Etap I: analiza spełniania wymagań niezbędnych,
Etap II: test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań a następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.
Etap III: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
O terminie etapu II zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Na stronie internetowej www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia.
Dodatkowe informacje 81 718-62-45.
 • Źródło oferty: GoWork.pl
praca Lublin | wróć do poprzedniej strony